Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Breathless

Tab: Tremolo
14 16 15 16 14 13
14 16 15 16 14 13 14
14 16 15 16 14 13
14 16 15 16 18 15
15 18 17 18 15 16 15
15 18 17 17 18 19 19 … 17 18

CHORUS :
15 24 19 17 18 15 19 19 19 15 16
24 19 17 18 15 19 19 19 15 15
15 18 17 17 18 15 16 15 15 18 17 17 18 19 19 17 18

Tabs: Diatonic

 -6 -7 7 -7 -6 6
 -6 -7 7 -7 -6 6 -6
 -6 -7 7 -7 -6 6
 -6 -7 7 -7 -8 7
 7 -8 8 -8 7 -7 7
 7 -8 8 8 -8 9 9 8 -8

 7 10' 9 8 -8 7 9 9 9 7 -7
 10' 9 8 -8 7 9 9 9 7 7
 7 -8 8 8 -8 7 -7 7 7 -8 8 8 -8 9 9 8 -8

Update: Một bản tone thấp dễ thổi : Link
Video:

Note:
  La Si Đố Si La Sol
 La Si Đố Si La Sol La
 La Si Đố Si La Sol
 La Si Đố Si Rế Đố
 Đố Rế Mí Rế Đố Si Đố
 Đố Rế Mí Mí Rế Sól Sól Mí Rế

 Đố Sí Sól Mí Rế Đố Sól Sól Sól Đố Si
 Sí Sól Mí Rế Đố Sól Sól Sól Đố Đố
 Đố Rế Mí Mí Rế Đố Si Đố Đố Rế Mí Mí Rế Sól Sól Mí Rế

Sheet Music: Update
Midi: Update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)