Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Blowing in The Wind - Bob Dylan

Tab : Diatonic

6 6 6 -6 6 -5 6 5 -4 4
How man-y roads must a man wa-lk down
5 6 6 -6 6 -5 6
be-fore you call him a man?
6 6 6 -6 6 -5 6 5 -4 4
how man-y seas must a white do-ve sail
5 6 5 -5 -5 5 -4
be-fore she sleeps in the sand?
6 6 6 -6 6 -5 6 6 5 -4 4
how man-y times must the can-non ba-lls fly
5 6 6 -6 6 -5 6
be-fore they're for-ev-er banned?
5 -5 -5 5 -4
The an-swer, my friend,
-4 5 5 5 -4 4
is blow-in' in the wind,
5 -5 -5 5 -4 -4 4 -4 4
The an-swer is blow-in' in the wind.

Tabs: Tremolo

 13 13 13 14 13 12 13 11 10 9
 11 13 13 14 13 12 13
 13 13 13 14 13 12 13 11 10 9
 11 13 11 12 12 11 10
 13 13 13 14 13 12 13 13 11 10 9

 11 13 13 14 13 12 13
 11 12 12 11 10
 10 11 11 11 10 9
 11 12 12 11 10 10 9 10 9

Video:
Note:
  Sol Sol Sol La Sol Fa Sol Mi Rê Đô
 Mi Sol Sol La Sol Fa Sol
 Sol Sol Sol La Sol Fa Sol Mi Rê Đô
 Mi Sol Mi Fa Fa Mi Rê
 Sol Sol Sol La Sol Fa Sol Sol Mi Rê Đô
 Mi Sol Sol La Sol Fa Sol
 Mi Fa Fa Mi Rê
 Rê Mi Mi Mi Rê Đô
 Mi Fa Fa Mi Rê Rê Đô Rê Đô

Sheet Music: Update
Midi: MF

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)