Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Auld Lang Syne (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo 
  13 15 15 15 17 18
 15 18 17 15 17 17 19 22
 22 19 17 17 15 18
 15 18 17 18 15
 14 14 13 15
 22 19 17 17 15 18
 15 18 22 19 17 17 19 22
 22 19 17 17 15 18
 15 18 17 18 15
 14 14 13 15
Tabs: Diatonic
6     7   7   7     8   -8  7  -8
Should auld ac-quain-tence be for-got,
 8   7  7     8     9  -10
And nev-er brought to mind?
  -10    9   8   8     7   -8  7  -8
Should auld ac-quain-tence be for-got,
 8   7   -6  -6    6    7
And days of auld lang syne?
-10  9 8   8 7   -8    7  -8
For au-ld la-ng syne, my dear,
-10  9 8   8 9  -10
For au-ld la-ng syne,
-10     9  8  8  7   -8    7  -8
We'll take a cup o' kind-ness yet,
8-8   7-6  -6 6   7
Fo-r au-ld la-ng syne.

Video:

Note:
 Sol Đố Đố Đố Mí Rế
 Đố Rế Mí Đố Mí Mí Sól Lá
 Lá Sól Mí Mí Đố Rế
 Đố Rế Mí Rế Đố
 La La Sol Đố
 Lá Sól Mí Mí Đố Rế
 Đố Rế Lá Sól Mí Mí Sól Lá
 Lá Sól Mí Mí Đố Rế
 Đố Rế Mí Rế Đố
 La La Sol Đố

Midi: MF

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)