Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Anniversary (Laputa OST)

Tabs: Tremolo

14 16 15 16 15 17 16
11 13 14 13 14 15 13
10 11 12 11 12 15 11
15 18 16 14 14 16 15 16
14 16 15 16 15 17 16
11 13 14 13 14 15 13
10 11 12 11 12 15 15
15 18 16 14 14 14\' 14
15 18 17 18 17 19 18
13 20 17 17 18 17
14 16 15 16 15 17 19 18
15 18 20 19 17 18 17
15 18 17 18 17 19 18
13 22 19 19 20 19 17
14 16 15 16 15 17 19 18
17 18 15 18 15 16 14 14\' 14

 Tabs: Diatonic (use harmonica convert)
 -6 -7 7 -7 7 8 -7
 5 6 -6 6 -6 7 6
 -4 5 -5 5 -5 7 5
 7 -8 -7 -6 -6 -7 7 -7
 -6 -7 7 -7 7 8 -7
 5 6 -6 6 -6 7 6
 -4 5 -5 5 -5 7 7
 7 -8 -7 -6 -6 -6 -6
 7 -8 8 -8 8 9 -8
 6 -9 8 8 -8 8
 -6 -7 7 -7 7 8 9 -8
 7 -8 -9 9 8 -8 8
 7 -8 8 -8 8 9 -8
 6 -10 9 9 -9 9 8
 -6 -7 7 -7 7 8 9 -8
 8 -8 7 -8 7 -7 -6 -6 -6

Video:

Note:
 La Si Đố Si Đố Mí Si
 Mi Sol La Sol La Đố Sol
 Rê Mi Fa Mi Fa Đố Mi
 Đố Rế Si La La Si Đố Si
 La Si Đố Si Đố Mí Si
 Mi Sol La Sol La Đố Sol
 Rê Mi Fa Mi Fa Đố Đố
 Đố Rế Si La La La La
 Đố Rế Mí Rế Mí Sól Rế
 Sol Fá Mí Mí Rế Mí
 La Si Đố Si Đố Mí Sól Rế
 Đố Rế Fá Sól Mí Rế Mí
 Đố Rế Mí Rế Mí Sól Rế
 Sol Lá Sól Sól Fá Sól Mí
 La Si Đố Si Đố Mí Sól Rế
 Mí Rế Đố Rế Đố Si La La La

Sheet Music: Update
Midi: Update

(if you want to add midi and sheet music
please leave a comment)

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)