Vui trong ngày cưới.

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
Vui trong ngày cưới.

Tác giả: Lê Minh.

Tabs harmonica diatonic tremolo 24 lỗ kép thông dụng ghép với nốt xướng âm giọng Đô trưởng:

Đa...ám cưới, đám cứ...ơi về trên đư...ờng quê
18Rê6-17Mi6 17Mi6, 17Mi6 17Mi6-18Rê6 15Đô6 15Đô6 14La5-13Xon5 15Đô6
Cô...ô dâu đôi má...a hồng về nha...à chồng
15Đô6-18Rê6 18Rê6 15Đô6 18Rê6-15Đô6 13Xon5 13Xon5 11Mi5-10Rê5 13Xon5
Tung bay xa...ác pha...ó rơ...i đầy đường
14La5 14La5 13Xon5-14La5 14La5-15Đô6 14La5-13Xon5 10Rê5 10Rê5
Quê tôi, trai ga...í vui tro...ong lòng
13Xon5 13Xon5, 13Xon5 10Rê5-13Xon5 11Mi5 11Mi5-10Rê5 9Đô5

Cơ...ất tiếng hát chú...uc mừng đôi ti...ình nhân
18Rê6-17Mi6 17Mi6 17Mi6 17Mi6-18Rê6 15Đô6 15Đô6 14La5-13Xon5 15Đô6
Bê...ên nhau cho đế...ên ngày đầu ba...ạc đầu
15Đô6-18Rê6 18Rê6 15Đô6 18Rê6-15Đô6 13Xon5 13Xon5 11Mi5-10Rê5 13Xon5
Vôi kia tha...ắm ma...ĩ bê...ên giàn trầu
14La5 14La5 13Xon5-14La5 14La5-15Đô6 14La5-13Xon5 10Rê5 10Rê5
Mai sau đôi lư...á chung nhi...ịp cầu
13Xon5 13Xon5, 13Xon5 10Rê5-13Xon5 11Mi5 11Mi5-10Rê5 9Đô5

Nhịp cầ...u đưa em qua bê...ến sông
7Xon4 7Xon4-6La4 9Đô5 9Đô5 9Đô5 9Đô5-10Rê5 9Đô5
Nhịp cầ...u đưa em qua phô...ố đông
9Đô5 9Đô5-10Rê5 13Xon5 13Xon5 13Xon5 14La5-15Đô6 13Xon5
Gặp ngừ...ơi yêu bao năm ư...ớc mong
13Xon5 13Xon5-14La5 15Đô6 15Đô6 15Đô6 15Đô6-18Rê6 15Đô6
Đê...ể uyên ương đẹp đô...i vơ...ợ chồng
15Đô6-17Mi6 18Rê6 18Rê6 15Đô6 18Rê6-15Đô6 14La5-13Xon5 13Xon5

Theo a...anh về phô...ố chợ thê...ênh thang
14La5 14La5-13Xon5 12Pha5 13Xon5-14La5 10Rê5 13Xon5-14La5 14La5
Trên co...on đường na...ắng đô...ổ chang chang
14La5 14La5-13Xon5 12Pha5 12Pha5-13Xon5 9Đô5-10Rê5 13Xon5 13Xon5
Gio...ó miên man theo từng bư...ớc chơ...ân nàng
18Rê6-17Mi6 18Rê6 18Rê6 18Rê6 15Đô6 18Rê6-17Mi6 17Mi6-18Rê6 15Đô6

Đa...ám cưới, đám cứ...ơi về trên tha...ành đô
18Rê6-17Mi6 17Mi6, 17Mi6 17Mi6-18Rê6 15Đô6 15Đô6 14La5-13Xon5 15Đô6
Hô...ôm nay trông chú...u rể thật la...à hiền
15Đô6-18Rê6 18Rê6 15Đô6 18Rê6-15Đô6 13Xon5 13Xon5 11Mi5-10Rê5 13Xon5
Trao bông tai, nhơ...ẫn cư...ới, dê...ây chuyền vàng
14La5 14La5 13Xon5-14La5 14La5-15Đô6 14La5-13Xon5 10Rê5 10Rê5
Cô dâu xinh xa...ắn bên ho...ọ hàng
13Xon5 13Xon5 13Xon5 10Rê5-13Xon5 11Mi5 11Mi5-10Rê5 9Đô5

Cơ...ất tiếng hát chú...uc mừng đôi ti...ình nhân
18Rê6-17Mi6 17Mi6 17Mi6 17Mi6-18Rê6 15Đô6 15Đô6 14La5-13Xon5 15Đô6
Bê...ên nhau cho đế...ên ngày đầu ba...ạc đầu
15Đô6-18Rê6 18Rê6 15Đô6 18Rê6-15Đô6 13Xon5 13Xon5 11Mi5-10Rê5 13Xon5
Vôi kia tha...ắm ma...ĩ bê...ên giàn trầu
14La5 14La5 13Xon5-14La5 14La5-15Đô6 14La5-13Xon5 10Rê5 10Rê5
Mai sau, đôi lư...á chung nhi...ịp cầu
13Xon5 13Xon5, 13Xon5 10Rê5-13Xon5 11Mi5 11Mi5-10Rê5 9Đô5

Link tập tin zip chứa MIDI, mp3, pdf và mscz (mở bằng MuseScore).

Em đi chơi thuyền (kèn diatonic tremolo).

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Em đi chơi thuyền.

Tác giả: Trần Kiết Tường.

Bài này là để tập làm quen với 7 nốt của thang âm Đô trưởng nói riêng và của thang âm trưởng tự nhiên nói chung cũng như hầu hết các nốt của cây harmonica (các nốt thấp 3Đô4, 2Rê4, 5Mi4, 4Pha4, 7Xon4, 6La4, 8Ti4; các nốt vừa 9Đô5, 10Rê5, 11Mi5, 12Pha5, 13Xon5, 14La5, 16Ti5; các nốt cao 15Đô6, 18Rê6, 17Mi6, 20Pha6, 19Xon6, 22La6, 24Ti6; nốt rất cao 21Đô7), dùng cảm giác âm thanh tương tự giữa các nốt cùng tên khác quãng tám để kiểm tra đúng sai lẫn nhau, làm quen với cách sắp xếp nốt "lộn xộn" của cây diatonic tremolo thông dụng.

3 "phiên bản" ở đây tuy trầm bổng khác nhau nhưng đều là cùng một giọng vì các nốt tương ứng nhau thì cách nhau một số quãng tám đúng. Các phiên bản cùng giọng có thể chơi đồng thời để tạo hiệu ứng quãng tám và có thể dùng cùng một giọng của nhạc đệm ("beat") (với điều kiện là giọng của nhạc đệm phải hợp với giọng của bè chính harmonica).

Tabs harmonica diatonic tremolo 24 lỗ kép thông dụng ghép với nốt xướng âm giọng Đô trưởng.

Các nốt thấp:

Em đi chơi thuyền
7Xon4 7Xon4 7Xon4 3Đô4

Trong Thả...o cầm viên,
7Xon4 6La4-7Xon4 5Mi4 7Xon4,

Chim kêu hót mừng chào đón xuân về.
4Pha4 4Pha4 6La4 2Rê4 2Rê4 6La4 7Xon4 3Đô4.

Thuyền em thuyền con vịt
3Đô4 4Pha4 3Đô4 4Pha4 3Đô4

Nó bơi bơi bơi,
6La4 7Xon4 7Xon4 7Xon4,

Thuyền em thuyền con rồng
2Rê4 7Xon4 2Rê4 7Xon4 2Rê4

Nó bay bay bay.
8Ti4 6La4 6La4 6La4.

Má dặn em ngồi yên khi đi chơi thuyền.
8Ti4 7Xon4 6La4 5Mi4 7Xon4 7Xon4 7Xon4 7Xon4 2Rê4.

Vui quá bạn ơi, mai em vào em đi xe hơi.
6La4 8Ti4 7Xon4 6La4, 6La4 6La4 7Xon4 9Đô5 9Đô5 9Đô5 9Đô5.

Các nốt vừa:

Em đi chơi thuyền
13Xon5 13Xon5 13Xon5 9Đô5

Trong Thả...o cầm viên,
13Xon5 14La5-13Xon5 11Mi5 13Xon5,

Chim kêu hót mừng chào đón xuân về.
12Pha5 12Pha5 14La5 10Rê5 10Rê5 14La5 13Xon5 9Đô5.

Thuyền em thuyền con vịt
9Đô5 12Pha5 9Đô5 12Pha5 9Đô5

Nó bơi bơi bơi,
14La5 13Xon5 13Xon5 13Xon5,

Thuyền em thuyền con rồng
10Rê5 13Xon5 10Rê5 13Xon5 10Rê5

Nó bay bay bay.
16Ti5 14La5 14La5 14La5.

Má dặn em ngồi yên khi đi chơi thuyền.
16Ti5 13Xon5 14La5 11Mi5 13Xon5 13Xon5 13Xon5 13Xon5 10Rê5.

Vui quá bạn ơi, mai em vào em đi xe hơi.
14La5 16Ti5 13Xon5 14La5, 14La5 14La5 13Xon5 15Đô6 15Đô6 15Đô6 15Đô6.

Các nốt cao, rất cao:

Em đi chơi thuyền
19Xon6 19Xon6 19Xon6 15Đô6

Trong Thả...o cầm viên,
19Xon6 22La6-19Xon6 17Mi6 19Xon6,

Chim kêu hót mừng chào đón xuân về.
20Pha6 20Pha6 22La6 18Rê6 18Rê6 22La6 19Xon6 15Đô6.

Thuyền em thuyền con vịt
15Đô6 20Pha6 15Đô6 20Pha6 15Đô6

Nó bơi bơi bơi,
22La6 19Xon6 19Xon6 19Xon6,

Thuyền em thuyền con rồng
18Rê6 19Xon6 18Rê6 19Xon6 18Rê6

Nó bay bay bay.
24Ti6 22La6 22La6 22La6.

Má dặn em ngồi yên khi đi chơi thuyền.
24Ti6 19Xon6 22La6 17Mi6 19Xon6 19Xon6 19Xon6 19Xon6 18Rê6.

Vui quá bạn ơi, mai em vào em đi xe hơi.
22La6 24Ti6 19Xon6 22La6, 22La6 22La6 19Xon6 21Đô7 21Đô7 21Đô7 21Đô7.

Các bài kiểu này (bài này và "Brahms' Lullaby") là để làm quen với toàn bộ đủ 7 nốt diatonic nằm gọn mỗi quãng tám khác nhau mỗi lần, còn các bài "nhiều giọng bài nhạc trên một cây diatonic" kiểu "Cháu đi mẫu giáo" là để nối kết các quãng tám khác nhau lại với nhau.

Điện máy xanh


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group Điện máy xanh (aka Điền mái xanh; giọng Đô trưởng cho harmonica diatonic tremolo thông dụng giọng Đô trưởng)

Tabs kèn 24 lỗ kép ghép với nốt xướng âm.

Các nốt thấp:

Bàn muốn mua ti-vi?
7Xon4 11Mi5 10Rê5 9Đô5 9Đô5?

Đến Điền mái xanh
11Mi5 7Xon4 11Mi5 10Rê5

Bàn muốn mua tù lành?
6La4 11Mi5 10Rê5 6La4 6La4?

Đến Điền mái xanh
10Rê5 7Xon4 10Rê5 9Đô5

Mái lành mái giạt
9Đô5 4Pha4 9Đô5 4Pha4

Đến Điền mái xanh
10Rê5 7Xon4 10Rê5 9Đô5

Điền mái xanh  u a  u a u a
7Xon4 10Rê5 9Đô5  9Đô5 9Đô5  9Đô5 9Đô5 9Đô5 9Đô5

Điền mái xanh  u a  u a u a
7Xon4 11Mi5 10Rê5  10Rê5 10Rê5  10Rê5 10Rê5 10Rê5 10Rê5

Các nốt cao:

Bàn muốn mua ti-vi?
13Xon5 17Mi6 18Rê6 15Đô6 15Đô6?

Đến Điền mái xanh
17Mi6 13Xon5 17Mi6 18Rê6

Bàn muốn mua tù lành?
14La5 17Mi6 18Rê6 14La5 14La5?

Đến Điền mái xanh
18Rê6 13Xon5 18Rê6 15Đô6

Mái lành mái giạt
15Đô6 12Pha5 15Đô6 12Pha5

Đến Điền mái xanh
18Rê6 13Xon5 18Rê6 15Đô6

Điền mái xanh  u a  u a u a
13Xon5 18Rê6 15Đô6  15Đô6 15Đô6  15Đô6 15Đô6 15Đô6 15Đô6

Điền mái xanh  u a  u a u a
13Xon5 17Mi6 18Rê6  18Rê6 18Rê6  18Rê6 18Rê6 18Rê6 18Rê6

Bài hát ru của Brahms (Brahms' Lullaby)

Bài hát ru của Brahms (Brahms' Lullaby)

Bài này là để tập làm quen với 7 nốt của thang âm Đô trưởng nói riêng và của thang âm trưởng tự nhiên nói chung cũng như hầu hết các nốt của cây harmonica.

3 "phiên bản" ở đây tuy trầm bổng khác nhau nhưng đều là cùng một giọng vì các nốt tương ứng nhau thì cách nhau một số quãng tám đúng. Các phiên bản cùng giọng có thể chơi đồng thời để tạo hiệu ứng quãng tám và có thể dùng cùng một giọng của nhạc đệm ("beat") (với điều kiện là giọng của nhạc đệm phải hợp với giọng của bè chính harmonica).

Tab harmonica diatonic tremolo 24 lỗ kép thông dụng ghép với nốt xướng âm giọng Đô trưởng.

Các nốt thấp:

Lul-la-by and good night,
5Mi4 5Mi4 7Xon4 5Mi4 5Mi4 7Xon4,

wi...ith ros-es be-dight,
5Mi4-7Xon4 9Đô5 8Ti4 6La4 6La4 7Xon4,

wi...ith li-lies be...e spread
2Rê4-5Mi4 4Pha4 2Rê4 2Rê4-5Mi4 4Pha4

i...is ba...a-by's wee bed;
2Rê4-4Pha4 8Ti4-6La4 7Xon4 8Ti4 9Đô5;

Lay thee down now and rest,
3Đô4 3Đô4 9Đô5 6La4 4Pha4 7Xon4,

may thy slum-ber be blessed.
5Mi4 3Đô4 4Pha4 7Xon4 6La4 7Xon4.

Lay thee down now and rest,
3Đô4 3Đô4 9Đô5 6La4 4Pha4 7Xon4,

may thy slum-ber be blessed.
5Mi4 3Đô4 4Pha4 5Mi4 2Rê4 3Đô4.

Các nốt vừa:

Lul-la-by and good night,
11Mi5 11Mi5 13Xon5 11Mi5 11Mi5 13Xon5,

wi...ith ros-es be-dight,
11Mi5-13Xon5 15Đô6 16Ti5 14La5 14La5 13Xon5,

wi...ith li-lies be...e spread
10Rê5-11Mi5 12Pha5 10Rê5 10Rê5-11Mi5 12Pha5

i...is ba...a-by's wee bed;
10Rê5-12Pha5 16Ti5-14La5 13Xon5 16Ti5 15Đô6;

Lay thee down now and rest,
9Đô5 9Đô5 15Đô6 14La5 12Pha5 13Xon5,

may thy slum-ber be blessed.
11Mi5 9Đô5 12Pha5 13Xon5 14La5 13Xon5.

Lay thee down now and rest,
9Đô5 9Đô5 15Đô6 14La5 12Pha5 13Xon5,

may thy slum-ber be blessed.
11Mi5 9Đô5 12Pha5 11Mi5 10Rê5 9Đô5.

Các nốt cao:

Lul-la-by and good night,
17Mi6 17Mi6 19Xon6 17Mi6 17Mi6 19Xon6,

wi...ith ros-es be-dight,
17Mi6-19Xon6 21Đô7 24Ti6 22La6 22La6 19Xon6,

wi...ith li-lies be...e spread
18Rê6-17Mi6 20Pha6 18Rê6 18Rê6-17Mi6 20Pha6

i...is ba...a-by's wee bed;
18Rê6-20Pha6 24Ti6-22La6 19Xon6 24Ti6 21Đô7;

Lay thee down now and rest,
15Đô6 15Đô6 21Đô7 22La6 20Pha6 19Xon6,

may thy slum-ber be blessed.
17Mi6 15Đô6 20Pha6 19Xon6 22La6 19Xon6.

Lay thee down now and rest,
15Đô6 15Đô6 21Đô7 22La6 20Pha6 19Xon6,

may thy slum-ber be blessed.
17Mi6 15Đô6 20Pha6 17Mi6 18Rê6 15Đô6.

Em gái mưa - Harmonica Tabs
Người soạn tab: Tạ Thái Hà 

Thông tin về lớp dạy chơi Harmonica tại Hà Nội các bạn vui lòng inbox.
Trong khóa học harmonica mọi người sẽ được dạy cả cách tự viết tabs, tự làm beat và chỉnh beat về đúng tông kèn của mình chỉ trong 5 phút!
==================
Mọi người lưu ý, bài này đoạn cuối có phần lên nửa tông, các bạn chơi kèn tremolo đều rất khó chơi khi lên tông.
Để dùng beat chuẩn, không có đoạn lên tông thì các bạn vào link này nhé. Beat tông C: https://youtu.be/UoXkL2SEN8k
==================
Em gái mưa - Harmonica Tabs:
Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn
13 13 9 10 11 13, 10 11 13 11 10
Thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng
13 13 9 10 11 13 , 10 11 14 13 11
Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn
13 14 13 14 15 14, 14 13 10 11 11 13 11
Tình cảm dầm mưa thấm lâu, em nào ngờ
11 13 10 11 13 11, 10 9 9
Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu!
9 11 13 15 16 11, 15 16 11 10 11 16
Và em muốn hỏi anh rằng "chúng ta là thế nào?"
9 11 13 14 13 9 , “14 13 10 13 11”
Rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn
9 11 13 15 16 11, 15 16 11 10 11 16
Anh trót vô tình thương em như là em gái
16 15 16 14, 14 14 14 13 14 16
[Chorus]
Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh
14 16 15, 14 16 15 16 15 17 12 20 20
Càng xa lánh, càng trống vắng tim cứ đau và nhớ lắm
18 17 20, 18 17 20 17 20 17 15 19 19
Đành phải buông hết tất cả thôi, nụ cười mỉm sau bờ môi
14 15 20 19 17 16 20, 18 17 20 18 13 15
Ấm áp dịu dàng vai anh, em đã bao lần yên giấc
15 15 11 12 15 15, 15 20 15 16 15 20
Nhìn trên cao khoảng trời yêu mà em lỡ dành cho anh
14 16 15, 14 16 15 16 15 17 12 20 20
Giờ mây đen quyện thành bão, giông tố đang dần kéo đến
18 17 20, 18 17 20 17 20 17 15 19 19
Chồi non háo hức đang đợi mưa, rất giống em ngày xưa
14 15 20 19 17 16 20, 18 17 20 18 13 15
Mưa trôi để lại ngây thơ, trong giấc mơ buốt lạnh
15 15 11 12 15 15, 15 20 15 16 14
==========================
Chúc các bạn chơi tốt!                                                     Beat  Em gái mưa - Hương Tràm.