Harmonica Tabs - Anh cứ đi đi - Vương Anh Tú, Hoàng Yến ChibiFanpage: https://www.facebook.com/harmonica.center
Group: https://www.facebook.com/groups/HarmonicaVN/

Tabs: Tremolo

 6 8 9
 11 11 11 6 6 12
 12 12 12 6 6 12
 12 12 11 12 13 14
 13 11 9
 14 14 14 14 9 9 14
 14 14 14 14 9 9 14
 14 14 14 14 14 16
 14 11 6 8 9
 11 11 11 11 6 6 12
 12 12 12 12 6 6 12
 12 12 12 12 13 14 13

 11 9
 14 14 14 14 9 9 14
 14 14 14 14 9 9 14
 14 14 14 14 16 15
 16 14 16
 15 16 16 14 14 13 13 11
 12 15 15 15 18 15
 15 16 16 14 14 13 13 10
 11 16 16 11 13

 14 17 18 15 13

Tabs: Diatonic

-3'' -3 +4
+5 +5 +5 -3'' -3'' -5
-5 -5 -5 -3'' -3'' -5
-5 -5 +5 -5 +6 -6
+6 +5 +4
-6 -6 -6 -6 +4 +4 -6
-6 -6 -6 -6 +4 +4 -6
-6 -6 -6 -6 -6 -7
-6 +5 -3'' -3 +4
+5 +5 +5 +5 -3'' -3'' -5
-5 -5 -5 -5 -3'' -3'' -5
-5 -5 -5 -5 +6 -6 +6

+5 +4
-6 -6 -6 -6 +4 +4 -6
-6 -6 -6 -6 +4 +4 -6
-6 -6 -6 -6 -7 +7
-7 -6 -7
+7 -7 -7 -6 -6 +6 +6 +5
-5 +7 +7 +7 -8 +7
+7 -7 -7 -6 -6 +6 +6 -4
+5 -7 -7 +5 +6

-6 +8 -8 +7 +6

Video Harmonica

Video MusicSheet Music

Note:

 Là Sì Đô
 Mi Mi Mi Là Là Fa
 Fa Fa Fa Là Là Fa
 Fa Fa Mi Fa Sol La
 Sol Mi Đô
 La La La La Đô Đô La
 La La La La Đô Đô La
 La La La La La Si
 La Mi Là Sì Đô
 Mi Mi Mi Mi Là Là Fa
 Fa Fa Fa Fa Là Là Fa
 Fa Fa Fa Fa Sol La Sol
 Mi Đô
 La La La La Đô Đô La
 La La La La Đô Đô La
 La La La La Si Đố
 Si La Si
 Đố Si Si La La Sol Sol Mi
 Fa Đố Đố Đố Rế Đố
 Đố Si Si La La Sol Sol Rê
 Mi Si Si Mi Sol

 La Mí Rế Đố Sol

Midi Down

Kỹ thuật tay bán âm tấu pháp kiểu 2 chân bước đi.

Xin bấm vào ký hiệu CC của Youtube để xem phụ đề: