Kèn và giá cả (Tremolo - Diatonic - Chromatic)

Giá mua bán kèn harmonica Diatonic 10 lỗ và Tremolo 24 lỗ tại Hà Nội và ở Sài Gòn năm 2016
Mới tập chơi có thể làm quen với Tremolo