Harmonica Tabs - Vợ người ta - Phan Mạnh Quỳnh

Harmonica Tabs - Vợ người ta - Phan Mạnh Quỳnh

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo


Tấm thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng
Lá mì mì son mì, mì lá mì mì son mì