Harmonica Tab - Tiếng Chim Da Da - Như Quỳnh

Tabs: Tremolo
6 6 11 9 10 11
10 10 10 10 8 9 6
7 7 7 8 10 8 6
6 6 11 9 10 11
10 10 10 10 8 9 6
7 7 7 8 10 8 6

13 13 13 13 9 9 12 12 12 8 6 6 6 6 11 11
10 10 10 10 7 7 8 8 8 5 5 5 8 10 9 9
9 10 11 14 (ầu ơ, ầu ơ)

Harmonica Tab - Rừng Lá Thấp

Tabs: Tremolo
(By: The Batman - Harmonica4u)
14 15 16 16 14 13 14 11 13 14
11 14 13b 13b 11 10 9 10 11 6
9 6 6 9 10 11 13 6 9
8 6 8 5 8 10 11 7 9 

Tabs: Diatonic 
 -6 7 -7 -7 -6 6 -6 5 6 -6
 5 -6 6b 6b 5 -4 4 -4 5 -3n
 4 -3n -3n 4 -4 5 6 -3n 4
 -3 -3n -3 2 -3 -4 5 -2 4

Video Harmonica: 

Harmonica Tab - Giã Từ - Đàm Vĩnh Hưng

Tabs: Tremolo
(The Batman - Harmonica4u)
11 14 15 15 15
17 14 14 13 14
9 13 14 11 10 11
11 14 11 10
10 9 10 11
11 14 14bend 14 16
11 14 16 15 15
11 14 15 15 15
17 14 14 13 14
9 13 14 11 10 11

Harmonica Tab - Giọt Lệ Đài Trang - Quang Lê

Tabs: Tremolo
(By: The Batman - Harmoncia4u)
11 14 14 15 11 11 10
6 10 10 9 13 12 11
16 15 16 14bend 14 16
16 14bend 11 11 8 11 14 16
11 14 14 15 11 11 10
6 10 10 9 13 12 11
16 15 16 14bend 14 16
16 14bend 11 11 6 11 11 13

Harmonica Tab - Hoa Sứ Nhà Nàng - Tuấn Vũ

Tabs: Tremolo
(By: Harmonica4u)
11 11 9 11 14
11 14 15 11 10
10 9 10 9 11
6 6 10 12 10 11
5 6 11 9 10
9 10 11 9 6
11 14 11 14 11 10
10 9 10 12 11
11 11 9 11 14

Harmonica Tab - Nơi Tình Yêu Kết Thúc - Bùi Anh Tuấn (OST phim Giọt Nước Rơi)

Cảm âm: Trần Phong Khương
Tabs: Tremolo 
6 8 9 / 8 9 / 8 9 11 8
5 7 6 / 7 6 / 7 6 9 7
5 7 4 / 5 4 / 5 6 8 9 / 9 8 6 / 6 9 8 / 6 8 9 9 9 10 8
5 6 8 9 /8 9 / 8 9 9 11 8
8 9 8 6 / 7 6 / 9 11 10 11 11
8 9 8 6 / 7 6 / 8 9 11 10 10 9
8 6 / 6 11 10 8 9 8 6
ĐK:

Harmonica Tab - When I Was Your Man - Bruno Mars


Tabs: Tremolo 
 11 11 11 10 11 11 10 11 10 9 11 12 12
 10 10 10 9 10 9 10 10 9 7 10 11 11
 11 11 11 10 11 11 10
 11 10 9 11 12 13 12 11 10
 10 10 10 9 10 9 10 9 10 11 9

 8 9 10 7 8
 15 16 14 13 16
 12 12 12 12 12 12 11 12 11

Harmonica Tabs - Tình Cha - Ngọc Sơn

Soạn tabs: Nhóm TheHarmonica

Tabs: Tremolo
 11 14 16 15 16 13 16 14
 9 11 14 13 16 14 11 10
 11 9 11 14 14 14
 14 11 14 18 18 18
 18 17 15 14 15 16
 11 14 16 18 16 13 16 14
 9 11 14 13 16 14 11
 11 9 11 14 14 14
 14 11 14 18 18 18
 18 17 16 13 16 14

Harmonica Tab - Những Giấc Mơ Dài - Mỹ Linh

Cảm âm: Đào Minh Đức - CLB Bách Khoa Harmonica

Tabs: Diatonic 
Có những đêm em xa anh em buồn lắm
Mí Rế Đố Đố Đố Đố Đố La Rế
8  -8    7   7   7    7    7  -6  -8
Ánh sao khuya như cùng em đếm từng giờ
Rế Đố  Si Si La Si Rế Mi Sol
-8   7   -7 -7  -6  -7  -8  5    6
Mà đâu chỉ có một lần cách xa
Sol La Sol Mi Sol La Mí Đố
6    -6     6   5    6  -6   8   7
Và đâu chỉ có em vắng anh đêm dài
Sol La Sol Sól Fá Mí Rế Rế Đố
6    -6     6    9   -9   8  -8  -8  7

Harmonica Tab - Love Story - Beethoven (Tremolo - Diatonic)

Soạn Tabs: Nhóm The Harmonica 


Tabs: Tremolo 
 15 11 11 15 15 11 11 15 15 11 12 11 10 10 10 16 16
 10 10 16 16 10 11 10 9 9 9 14 14 9 9 14 14
 9 10 9 8 8 8 13 13 14 16 12 11

 15 11 11 15 15 11 11 15 15 11 12 11 10 10 10 16 16
 10 10 16 16 10 11 10 9 9 9 14 14 9 9
 9 10 9 8 8 8 13 13 14 16 13 15 18 17 14 20 14 20 14 14 16 16
 18 20 18 17 13 17 13 13 14 14
 15 17 15 18 18 18 16 18 16 15 18 17 14 15 17 20 13 14 15 15 16
 15 18 12 11 11 12 13 16 14 14 13 12 11 10 10 12 14 12 14 13

Harmonica Tab - Trăm Năm Không Quên - Vy Oanh - Quang Hà

Cảm âm bởi:  Dany Lam
Tabs: Tremolo
11 11 11 11 14 , 11 9 10 10 10 11 10
10 10 10 10 11 11 9 9 9 9 10 11
11 11 11 11 14 14 11 10 10 10 11 10
9 9 10 12 11 10 9 6 6 7 6

6 9 11 14 14 14 15 16 15 16 14 11
11 12 11 10, 10 10 9 10 11
6 9 11 14 14 14 15 16 15 16 14 11
11 12 11 10, 10 10 9 13 10-11
Dk:11 14 15 16 14, 11 14 15 16 14 14
14 16 16 16 14 14 13 10 12 12 11 11 12 11
11 14 15 16 14, 11 14 15 16 14
14 14 16 16 16 , 14 14 13 16 15 16 14 ^_^!

Harmonica Tab - Ngắm Sao - Lý Hải

Share Tabs: Trần Phong Khương
Tabs: Tremolo
13 12 11 / 11 11 12 13 13 13
13 14 16 15 / 15 15 15 16 14 13
13 12 11 12 / 12 12 12 13 14 13 11 / 11 11 10 9 10
13 12 11 / 11 11 12 13 13 13
14 16 15 / 15 15 15 18 15 17 / 17 18 15/ 15 15 14 18 17
18 17 20 17 17 15 18
ĐK
13 13 20 17 / 17 17 18 15 18
18 17 18 15 / 15 15 18 17 17
16 15 19 15 15 16 15
18 17 20 17 17 17 15 18

Harmonica Tab - Tại Anh Không Dũng Cảm - Akira Phan

Share Tabs: Trần Phong Khương
Tabs: Tremolo
9 10 11 10 11 10 11 10 11 13 11
11 13 14 13 14 13 14 13 13 13 14 11
11 13 14 13 14 13 14 13 13 14 13 11
6 11 10 9 10 10 9 10 11 13

9 10 11 10 11 10 11 10 11 13 11
11 13 14 13 14 13 14 13 13 13 14 11
11 13 14 13 14 13 14 13 13 14 13 11
6 11 10 10 11 10 11 10 9

Harmonicaa Tabs - Niềm Tin Chiến Thắng - Mỹ Tâm

Soạn tabs: Phan Ngọc Quý và Đức Tiến
Tabs: Tremolo
 11 12 13 13 17 18 15 13
Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi
16 15 18 15 16 15 14
Để ta khắc tên mình trên đời
16 15 18 18 18 16 13 17
Dù ta biết gian nan đang chờ đón
11 18 15 15 16 14
Và trái tim vẫn âm thầm
14 16 14 17 17 18 15 18
Ta bước đi hướng tới muôn vì sao

Harmonica Tab - Anh Rất Yêu Em - Minh Vương M4U

Soạn tabs: Trần Phong Khương
Tabs: Tremolo 
11 11 11 10 10 11 11
11 11 11 10 9 8 6
11 11 11 10 11 13 13 10 11
9 8 6 8 9 11 10 8 6
11 11 11 10 9 10 11
11 11 11 10 9 8 6
11 11 11 10 11 13 13 10 11
9 8 6 8 9 11 10 8 8 6

Học Harmonica Qua Thơ - Bảng Dịch Giọng

Gặp bài chẳng có giáng, thăng
Một ba năm bảy : sòn đô mí sòn
Còn hai bốn sáu tám mười
Rề pha la sí lại rề phá la
Nếu thăng một dấu sao ta?
Tăng lên ba nốt : Rê giờ lên Sol
Hai thăng chắc ngậm bồ hòn?
Lùi lại một nốt : giờ Đô xuống Sì
Ba thăng thì thổi kiểu chi?
Tăng lên hai nốt : Mì giờ lên Sol
Bốn thăng lại cũng dễ òm!
Lùi lại 2 nốt cho Mi xuống Đồ
Năm thăng thì thổi sao bồ?
Tăng lên một nốt cho Đồ lên Rê
Sáu thăng cũng thật dễ ghê!
Lùi lại 3 nốt cho Pha về Đồ
Bảy thăng quá dễ …hô hô!
Tàn tàn mà thổi như là không thăng.
Dấu giáng mới thật lằng nhằng!!!
Ngồi mà bend hết chắc răng chẳng còn.
Quét chùa thổi được không con?
Bài cào bảy nút vòng tròn áp dzô
Bảy giáng thì giống không thăng
Sáu giáng thì lấy một thăng áp vào
Năm giáng ngoắc ngoắc mời chào
Lấy em thăng nhị (2 thăng) ào ào áp dzô
Một chàng cứ ghép một cô
Cộng lại thành bảy là ôm dzô lòng
Đến em một giáng lòng vòng
Gặp anh thăng sáu… vô phòng nằm im.

Học Harmonica Qua Thơ - Tremolo

Sơ đồ nốt của kèn Tremolo

Ầy bì xi đi í ép ghi (A, B, C, D, E, F, G)
La Si Đô Rê Mi Pha Sòn
Kèn thời lắm kiểu nhiều tôn (tone)
Trê hai mươi bốn tôn Đô (C) nên dùng
Đếm một từ lỗ trầm hùng
Đếm hai mươi bốn cuối cùng nốt cao
Lỗ chẵn là lỗ hút vào
Lổ lẻ là lỗ ...phì phào thổi ra.
Một, ba, năm, bảy sao ta?
Chẳng qua : Sol, Đố, Mì, Sol ...khà khà
Còn hai, bốn, sáu, tám, mười
Rề, pha, la, sí lại rề ... khươi khươi.
Lỡ tay mua trế hai mươi
Chỉ cần số lỗ ta trừ đi hai
Trế mười sáu ...lỡ có ai
Thì trừ đi bốn cũng thời ra ngay.

Harmonica Tab - Yêu Thương Mong Manh (Bằng Kiều – Minh Tuyết)

Tabs: Tremolo 
10 , 7      11    10    9 ,    8    9    10 10
Rê  Sòl    mi   rê     đô     Sì    đô   rê   rê
Anh! mình đã trao nhau nhiều hơn đã   hứa
8    9   10  10  10 , 10   13   10     9        8      10   9        9
Sì   đô rê    rê   rê   rê   sol    rê     đô       Sì     rê   đô      đô
Mà vì sao đôi khi em  thấy yêu thương thật quá mong manh
  9      13 ,   7     9     10     11    13       13 12    12   11  12
 Đô    sol    Sòl   đô     rê    mi    sol      sol  fa    fa    mi   fa
Người hỡi! tình   mình tựa như  những áng  mây trôi về đâu
12   11      11    8 ,    12    11   10     9      10
Fa   mi      mi    Sì     fa     mi    rê     đô    rê
Vẫn mong cho  mình  mãi  bên  nhau  dài   lâu

Harmonica Tab - Hallelujah - Leonard Cohen


Tabs: Tremolo 
 11 13 13 13 13 14 14 14
 11 13 13 13 13 13 14 14 14
 13 14 14 14 14 14 13 13 12 13 13
 11 13 13 13 13 14 14 16
 13 15 15 14 15 15 18
 15 18 18 18 18 17 17 17 18 18 15 15

 11 13 14 14 14 13 11 11
 11 13 14 14 14 13 11 12 11 10 9 8 9