Harmonica Tab - 999 Đóa Hồng ( Tremolo - Diatonic)

九百九十九朵玫瑰
Tabs: Tremolo
15 16 13 14 11 10 9 10 13 11 11 11 13 11 10 13 13 14 16 13 11
15 16 13 - 11 10 9 10 13 11 11 11 13 11 10 9 8 8
15 16 13 14 11 10 9 10 13 11 11 11 13 11 10 13 13 14 16 13 11
15 16 13 14 11 10 9 10 13 11 11 11 13 11 10 11 13 14
14 14 15 18 17 17 15 14 14 14 16 14 16 14 13 11 14 14 15 18 17 17 15 14 16 14 16 14 13 11
18 18 18 18 16 16 14 13 11
18 18 18 18 16 16 14 13 11 14 

Tabs: Diatonic

Harmonica Tab - Tình Lỡ Cách Xa - Mỹ Tâm

Tabs: Tremolo(Soạn tabs: La D. Hiền)
6 6 8 9 11 10 10 11 8
6 6 8 9 13 12 11 10 11
11 14 14 11 13 , 10 12 12 10 11
6 8 9 , 9 6 8 9 6

6 6 8 9 11 10 10 11 8
6 6 8 9 13 12 11 10 11
11 14 14 11 13 , 10 12 12 10 11
6 8 9 , 9 6 8 9 6

6 8 9 , 8 9 10 13 11
10 11 12 12 14 13 12 11

ÐK :
11 15 15 15 16 , 11 14 14 14 13
11 12 12 14 13 , 12 11 10 9 10 11
11 15 15 15 16 , 11 18... 18 18 15
13 13 14 , 14 13 11 10 , 11 13 14
Tabs: Diatonic

Harmonica Tab - Trống Vắng - Phương Thanh (Tremolo - Diatonic)

Sáng tác : Quốc Hùng
Tabs: Tremolo(Soạn tabs: La D. Hiền)
6 6 11 11, 9 10 10 9 6... 9... 8... 10... 9...
6 9 10 11, 9 10 10 9 6... 9... 8... 10... 9...
11 13 14 16 16
18 15 15 16 14, 14... 13... 14...
11 13 14 16 16
18 15 15 16 14, 14... 13... 14...
14 14 11 13 10 10 9 11 11, 14 14 11 13 11b 11
14 14 11 13 10 10 9 11 14, 14 14 16 15 18 15 16
14 14 16 15 14 16 14 13 14
14 14 16 15 14 18
17 17 14 15
16 14 13 14
11 16 14 16
13 14 13 14
11 16 14 16
13 14 13 14
11 16 14 16
13 14 13 14
6 6 11 11, 9 10 10 9 6... 9... 8... 10... 9...
6 9 10 11, 9 10 10 9 6... 9... 8... 10... 9...
6 6 11 11, 9 10 10 9 6... 9... 8... 10... 9...
6 9 10 11, 9 10 10 9 6... 9... 8... 10... 9...
Tabs: Diatonic

Harmonica Tabs - Because I Love You - Shakin Stevens

Tabs: Tremolo
9 10 12 , 12 12 12 12 , 10 9 13 13 14 12
 9 10 12 , 12 12 12 12 12 10 9 13 14 12
 9 10 14 13 , 12 12 10 9

 9 10 12 , 12 12 12 12 12 10 9 13 14 12
 9 10 12 , 12 12 12 12 12 10 9 13 14 12
 9 10 14 13 , 12 12 10 9

 9 10 13 , 12 12 12 12 13 12 14
 13 12 10 , 14 13 , 14 14 13
 12 10 12 , 12 10 9

 14 14 13 12 ....  14 , 15 / 14 , 15
 14 13 , 10 12 10 12 12 10 9

 ( 9 10 12 , 12 12 12 12 12 10 9 13 14 12
 9 10 12 , 12 12 12 12 12 10 9 13 14 12
 9 10 14 13 , 12 12 10 9

 9 10 13 , 12 12 12 12 13 12 14
 13 12 10 , 14 13 , 14 14 13
 12 10 12 , 12 10 9

 14 14 13 12 .... 14 , 15 / 14 , 15
 14 , 13 ) X2

Tabs: Diatonic

Harmonica Tab - Aphrodite - S.E.N.S (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
(
Soạn tabs : La D. Hiền )
5 7 6 9 8 7 5
5 7 6 9 8 9 10 11
5 7 6 9 8 7 5
5 7 6 9 8 9 10 11

11... 10..., 9 10 10 13 11
9 10 10 13 13 11
9 8 9 8 6 7
9 8 9 8 6
11... 10..., 9 10 10 13 11
9 10 10 13 11... 10... 11...

Tabs: Diatonic

Harmonica Tab - Servant of Evil (Tremolo - Diatonic)

悪ノ召使 - Servant of Evil  - Kagamine Rin and Kagamine Len

Tabs: Tremolo

16 15 18 18 18 22 22 , 19 19 20 17 17 17 17 17 20 20
 20 17 18 18 18 18 20 17 , 16 15 18 18 18 18 17 15
 16 15 18 18 18 22 22 , 19 19 20 17 17 17 17 17 20 20
 20 17 18 18 18 17 15 , 15 15 18 16 16 16 14 16 16

 16 15 18 18 18 22 22 , 19 19 20 17 17 17 17 17 20 20
 20 17 18 18 18 18 20 17 , 16 15 18 18 18 18 17 15
 16 15 18 18 18 22 22 , 19 19 20 17 17 17 17 20 20
 20 17 18 18 18 17 15 , 18 15 16 16 16 16 16 14 16

 20 20 20 20 20 17 18 15 15 18     16 16 16 16 16 15 18
 17 17 17 17 17 18 15 16 16 18     15 15 15 15 16 18 15
 20 20 20 20 20 17 18 15 18       16 16 16 16 15 18
 18 15 16 16 16 16 16 18 15      13 14 16 16 16 16 15 14

 16 15 18 , 18 , 15 , 18 , 17 18 18 15 16 15
 16 15 18 , 18 , 15 18 18 18 17 10 10 15 16 16
 16 15 18 , 18 , 15 15 15 18 17 18 18 19 20
 15 18 17 , 17 , 20 19 19 22 24 24 24 22 22

 18 18 18 18 20 20 ,
 16 15 18 18 18 22 22 , 19 19 20 17 17 17 17 20 20
 20 17 18 18 18 18 17 15 , 15 18 16 16 16 14 16 16
 13 14 16 16 16 20 20 , 17 17 18 15 15 15 15 15 18 18

 18 15 16 , 16 15 14 , 14 , 13 13 13 12 13
 16 15 18 , 18 18 , 22 , 22 , 19 19 , 20 , 17 , 17 17 17 , 20 , 20 , 20 , 17 , 18
 18 18 , 20 , 17 , 16 , 15 , 18 , 18 18 18 17 , 15
 16 , 15 , 18 , 18 18 , 22 , 22 , 19 19 , 20 , 17 , 17 17 17 , 20 , 20 , 20 , 17 , 18
 18 18 , 17 , 15 , 18 , 15 , 16 , 16 16 16 14 16

Tabs: Diatonic

Harmonica Tab - Chiếc Lá Cuối Cùng – Tuấn Khanh

Tabs: Tremolo
11 11 11 , 6 6 9 , 8 11
 11 14 16 , 15 14# , 8 11 14
 13 13 15 , 18 15 16 , 16 17
 16 14# 11 , 8 11b 11b , 11 11

 11 11 11 , 6 6 9 , 8 11
 11 14 16 , 15 14# , 8 11 14
 13 13 15 , 18 15 16 , 16 17
 16 14# 11 , 11 15 16 , 14 14

 11 11 , 11 13 13 13
 11 8 8 , 8 , 12 11 11
 6 6 , 6 10 10 10
 9 8 8 , 8 10 9 9
 11 11 11 16 16 16
 14# 11 11 11 , 15 15 15
 14 14 14 , 18 18 18
 15 16 16 16 , 17 17 17

 11 11 11 , 6 6 9 , 8 11
 11 14 16 , 15 14# , 8 11 14
 13 13 15 , 18 15 16 , 16 17
 16 14# 11 , 11 15 16 , 14 14

 13 13 15 , 18 15 , 16 16 17
 16 14# 11 , 11 15 16 , 14 14

Chú ý: Bạn nào mới thổi thì đừng sợ chỗ # nhé, các bạn có thể bỏ nó đi ^ ^ . Những chỗ đó các bạn có thể tự thổi nốt mà mình thấy hay ).
Tabs: Diatonic

Sorry Seems To Be The Hardest Word (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
  18 18 18 18 18 18
 15 16 18 16 18
 15 15 15 15 16 15
 16 17 16 16
 18 18 18 18
 16 18 16 18 15
 15 15 16 15 15 16
 16 15 16 16
 18 18 18 18
 16 18 16 18 15
 15 15 15 15 16 18 15 15 15
 18 18 18 22 19 18 16 18 15
 15 15 15 16 18 16 15 16 16
 17 20 18 18 17
 19 22 21 22 22 19 18 15
 17 17 20 17
 18 15 16 14 16
 17 17 18 18 17
 19 22 21 22 19 17 15
 15 18 17 18 15
 13 15 18 17 18 20
 17 18 15 16
 18 18 18 18 16 18 16 18 15
 15 15 15 15 16 18 15 16 16
 18 18 18 19 20 18 16 18 15
 15 18 17 20 17 17
 19 22 21 21 22 22
 15 18 17 18 20 17 17 20 19
Tabs: Diatonic

Harmonica Tab - Chào Em Cô Gái Lam Hồng - Trung Đức (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo 
10 10 10 10 6 6
 6 6 10 11 , 11 11 11 12 , 10 6 10
 6 10 , 11 11 , 12 11 11 12 10

 6 , 10 10 11 10 6
 10 6 11 10 6 10
 10 6 6 6 6 7 6 7
 2 7 6 10 , 10 10
 12 12 10 6 , 12 12 12 12

 10 10 13 , 12 13 12 10
 9 9 11 , 9 9 10 11 6
 6 6 6 7 4 6 7
 2 2 2 6 6 7 6
 6 6 10 10 6 , 12 13 12 11 10
 9 10 13 , 13 14 13 12 13 , 6 10


 12 12 12 12 12 12 10 10 12 12 12 10
 6 9 9 9 9 9 , 9 9 6 , 10 6 6 7
 2 2 2 2 6 9 6 , 4 , 7 7 4 2
 2 2 2 2 2 6 9 6 , 6 4 6 6 6 10
 11 12 , 11 10 11 6 10

 10 13 14 , 13 14 13 10
 11 9 10 11 9 10 9 11 6
 12 , 13 12 13 12 10
 6 10 9 6 9 10 12
 9 6 , 10 10 10 10
 12 , 11 10 6 6 13 13 13
 10 12 13 14 14 , 14 , 13 10 , 13 12 10

Tabs: Diatonic

Harmoncia Tab - Kỉ Niệm Trường Xưa - Đăng Khôi

Tabs: Tremolo (Tone Cao)
13 15 15 15 18 17 15
 13 15 15 18 17 18 16 13
 13 15 15 18 17 15
 13 15 15 18 17 18 22 19
 15 22 22 24 21 24 22 19
 17 20 20 19 22 19 19 17
 15 17 18 , 13 20 , 17 18 15 , 15

22 22 22 22 22 21 24
 24 21 24 22 19 17
 20 20 20 20 20 22 19 19 22 20 17
19 17 , 17
 22 22 22 22 22 21 24 24 21 22 19 , 24 , 21
 22 22 22 22 22 21 24 24 16 21 21 21 21 , 21

21 , 13 15 15 18 17 , 15
 13 15 15 18 17 18 16 13
 13 15 15 18 17 15
 13 15 15 18 17 18 22 19

15 22 22 24 21 24 22 19
 17 20 20 19 22 19 19 17
 15 17 18 , 13 20 17 18 9 , 9

List Những Bài Hát Có Đệm Harmonica

Khi cô đơn em nhớ đến ai - Đan Trường
Bạn Tôi - Quang Linh
Căn Nhà Màu Tím - Quang Lê , Mai Thiên Vân
Chicken Dance
Đón Xuân - Lương Bích Hữu
Giấc Mơ Mong Manh - Phương Thảo, Ngọc Lễ
La La La SG Wannabe
Mặt Trời Bé Con - Bằng Kiều
Phải Làm Thế Nào - Wanbi Tuấn Anh
Quên Anh Bằng Mọi Cách
Những khi một mình – Lê Hiếu
Sorry seems tobe the hardest word - Blue
Sự Lựa Chọn Của Trái Tim Ost - LeeSoo

List :

Lydia Vandervate - Cô bé 8 tuổi thổi harmoncia rất điêu luyện

Lydia Vandervate mới 8 tuổi , cô bé luyện Harmonica 30 phút mỗi ngày trừ chủ nhật .
Bé thực hiện kỹ thuật bend rất tốt .
Lời khuyên của cô bé : Cố gắng tập luyện - chăm chỉ thực hành

Harmonica Tab - Đừng Buông Tay Anh - Hồ Quang Hiếu

Cảm âm
Tabs: Tremolo
13 14 14 12 13 14 14 13
 9 13 12 11 11 10
 13 14 14 12 13 14 14 13
 12 12 13 15 15 14 15
 18 18 15 14 13 14

 13 14 12 11 10 10 13 14 14 13
 12 12 11 12 10 13 14 14 14 13 14 13
 12 12 12 13 14 13 14 16 16 16 15 18 18 15
 14 15 18 18 18 20 18 17
Đk
 20 17 20 20 20 20 18 17
 18 15 18 18 18 20 15
 20 17 20 14 17 20 17 18 15 18 15 16 15 18 17

 20 17 20 20 20 20 18 17
 18 15 18 18 18 20 15
 18 17 20 20 20 20 18 17 15 15 14 15 18 17 17 18 17 20

Tabs: Diatonic

Harmonica Tab - La la la - Suki (Tremolo - Diatonic)

Ngày Hạnh Phúc - Bằng Cường
Tabs: Tremolo
 9 10 11 , 9 10 11 , 13 14 13 11
11 13 14 10 , 10 10 11 13 10 11
9 10 11 , 9 10 11 , 13 14 13 11
11 13 15 16 , 15 16 14 13 14 14

11 14 16 15 , 15 15 16 14 15 13 12 11
11 14 16 , 16 16 15 16 14 15
11 14 16 15 , 15 15 18 17 15 13
16 , 16 16 15 16 14 16

14 15 18 17 , 17 , 17 , 18 17 22 19 18 17
17 19 22 18 , 18 18 17 19 18 17
14 15 18 17 , 17 , 17 , 18 17 22 19 18 17
17 19 22 18 , 18 18 17 19 22 22

Tabs: Diatonic

Harmonica Tab - Obladi-oblada - The beatles (Diatonic - Tremolo)

Tabs: Tremolo
11 11 11 11 11 11 10 9 8 10 10
 12 12 12 12 12 12 12 11 9
 13 13 13 13 13 13 12 11 12 13 14
 14 13 12 11 11 12 11 10 12 11 10 9

 9 11 13 9 11 13 9 11 13 15 13
 13 12 11 12 11 10 9
 9 11 13 9 11 13 9 11 13 15 13
 13 12 11 12 11 10 9

 11 11 11 11 11 11 10 9 8 10 10
 12 12 12 12 12 12 12 11 9
 13 13 13 13 13 13 12 11 12 13 14
 14 13 12 11 11 12 11 10 12 11 10 9

 9 11 13 9 11 13 9 11 13 15 13
 13 12 11 12 11 10 9
 9 11 13 9 11 13 9 11 13 15 13
 13 12 11 12 11 10 9

Phương Xa - Liang Shan Bo Yu Zhu Ying Tai - Butterfly Lovers

Nhạc Phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài
- Cảm âm -
Tabs: Tremolo
10 11 12 13 14 13 12 11 10
 10 15 18 15 13 14
 10 11 12 13 14 13 12 11 10
 10 11 12 11 10 9 10

 12 12 13 13 14 9 10
 12 12 13 14 12 10
 10 12 13 14 13 14 15 15 18 13 14

 14 20 17 18 17 18 15 14
 14 20 17 18 15 12 13 14
 10 16b 14 13 13 14 13 12 10
 12 13 14 16b 13 13 14

 14 20 17 18 17 18 15 14
 14 20 17 18 15 12 13 14
 10 16b 14 13 13 14 13 12 10
 12 13 14 16b 13 13 14

 14 12 11 10
Tabs: Diatonic

Mini Harmonica - Cách Thổi - Mini Harmonica Tabs - How To Play

Playing the mini harmonica is very easy:
Just follow the tuning chart below:
Blow C5 E5 G5 C6
Hole 1 2 3 4
Draw D5 F5 A5 B(H)5
Or :
1: C5
-1: D5
2: E5
-2: F5
3: G5
-3: A5
-4: B (H)5
4: C6

 Source: http://www.squidoo.com/how-to-play-mini-harmonica
- Cách Thổi
Các bạn dựa vào cấu tạo note của cây mini diatonic sẽ biết thổi :D :

1: C (Đồ)
-1: D (Rê)
2: E (Mi)
-2: F (Fa)
3: G (Son)
-3: A (La)
-4: B (Si)
4: C (Đố)


- Một số tabs dành cho mini Harp

Có Thứ Hạnh Phúc Gọi Là Chia Tay - 有一种爱叫做放手

You yi zhong ai jiao zuo fang shou 
Tabs: Tremolo
18 14 14 16 15 17 18 16
13 14 16 18 15 14 14 16 15 14 16 11
10 11 12 15 18 15 16 14 16 13
10 10 12 12 13 10 11
17 14 14 16 15 17 18 16
13 14 16 18 15 14 14 16 15 14 16 15 11
10 11 12 15 18 15 16 14 16 13
13 13 18 17 20 18 17
17 18 15 16 15 15 15 15 17 18
17 18 15 16 16 19 19
20 20 17 17 18 15 16 15 15 15
17 18 18 19 18 20 17 17
17 17 21 24 22 24
17 17 19 22 19 22 15 18 17
18 17 20 20 20 20 17 18 15 18 17
15 22 21 21 22 21
17 17 21 21 21 22 21 17 17 19 22 19 22 15 16 17
18 17 20 20 20 20 17 18 15 18 17
15 22 21 21 22 21 22 18 22 

Tabs: Diatonic

Bridge Over the River Kwai Theme (Tremolo - Diatonic)

 Tabs: Tremolo
 13 11   11 12 13 17 17 15
 13 11   11 12 11 13 13 12

 12 10 10 11 10 13 11
 11 10 13 13 10 13 14 13

Tabs: Diatonic
6 5   5 -5 6 8 8 7
6 5   5 -5 5 6 6 -5

-5 -4 -4 5 -4  6 5
5 -4 6  6 -4 6  -6 6

Video Harmonica :

Harmonica Tabs - Bạn Tôi - Võ Thiện Thanh (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo

Bạn tôi  sáng  nhịn ăn lên giảng đường
  mi  sol la      mi     mi      
6   11   13 14   10  11 , 10    11      6
Bạn tôi  sáng   đạp xe  hai mươi cây số
mi   sol la      mi   sol   sol   sol   La
6  11    13 14   10  11 ,  13   13    13   14

Thằng đi dạy thêm    đứa   làm tiếp thị
  La    đố Si     đố    la Đố  sol   la   mi
  14    15 16    15     14 15  13   14  11
Thằng làm quán  cơm   tối    về   một gói mì tôm
Mi      mi   si Rế   si     si la  sol  mi   si  sol  la
11       11  16 18  16 , 16 14  13 , 11  16  13  14

 Tối   về  kể chuyện nhau nghe
Mi rê  đô Là           mi   mi
11 10  9  6     6         11   11
chuyện buồn vui ngày tháng     xa       nhà
mi        mi    sol   mi     la    sol la sol    mi
11        11    13   11     14   13 14 13    11

Somebody That I Used To Know – Gotye (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
11 11 10 10 10 10 13 , 10 9 , 8 8 6
 6 11 11 10 10 10 10 13 , 11 10 , 9 11
 11 11 10 10 10 10 13 , 11 10
 9 9 9 10 9 9 8 8 , 6 6
 6 11 11 10 10 10 10 , 13 10 9 , 8 8 6

 11 11 11 11 10 10 10 10 13 , 10 9 , 8 8 6
 6 11 11 10 10 10 9 11 ,  8 6 7 6
 6 11 11 10 10 10 10 13 , 11 10
 9 9 8 8 8 9 8 , 6 6
 6 11 11 10 10 10 10 13 , 10 9 , 8 , 8 6

 14 15 15 15 15 14 20 , 17 17
 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 , 20 17 18 15
 14 14 15 15 14 20 , 17 17
 14 14 17 17 17 18 18 14 14 14 14 , 13 13

 14 15 15 15 15 14 20 , 17 17
 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 , 20 17 18 15
 14 14 15 15 14 17 , 18 18
 18 17 17 17 15 18 18 18 18 , 15 15

 18 17 17 17 15 18 18 18 18 ,  15 15
 18 17 17 17 15 18 18 18 18 , 15 15

Harmonica Tab - Set Fire To The Rain (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
  9 9 9 12 13 12
 12 12 12 11 11 11 11 11 12
 9 9 12 9 9 9 13 12 10 9 10
 12 12 12 11 11 11 9 9 9 10
 9 12 13 12 10
 12 11 11 9 9 10 10 9 6 10
 9 12 13 13 12 10
 12 12 11 11 11 12 12 10

 10 10 10 10 11 10
 10 11 12 11 10 12 11 10
 10 10 10 11 10
 10 11 12 11 10 12 11 10
 10 10 10 11 10
 10 11 12 11 10 12 11 11

 12 12 13 14 14 13 12 14 13 14 13
 15 12 13 12 12 15 15 13 14
 14 10 12 10 10 12
 10 10 12 10 12 10 10 12 10
 12 10 9 10 12 13
Tabs: Diatonic

Just The Way You Are - Bruno Mars (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
13 13 13 11
 13 13 11
 13 11 13 13 11 13 14 11 11
 13 13 11
 13 13 11
 13 13 11 13 11 13 14 11 11
 12 11 12 11 11
 12 11 12 11 12 11 11
 13 13 13 11
 13 13 11
 13 11 13 11 13 13
 11 13 14 11 11
 11 13 13 11
 13 13 11
 13 11 13 11 13 11 13 14 11 11
 11 12 11 12 11 12 11 13 9 9 9 10
 11 11
 13 13 15 18 17
 13 15 18 17 18 15 18 15
 15 15 18 17 18
 20 17 15 18 15
 13 15 18 17

Luyện Cảm Âm

Bắt đầu từ cơ bản nhất:

+Đầu tiên: Bạn hãy xem Những bản nhạc do các bạn khác thể hiện chọn random 1 bản nào đó và bắt đầu nghe.
(Theo kinh nghiệm thì bắt đầu tập cảm âm bằng việc nghe âm của nhạc cụ sẽ đơn giản hơn là nghe ca sĩ hát). Bạn nên tìm những bản nhạc cùng tone vs tone kèn của bạn sở hữu. Ví dụ: Bạn có 1 cây tone C thì nên tìm những bản nhạc tone C (Đa số những bản nhạc trong 4rum mình do các thành viên mới post lên đều là tone C)

+Sau khi nghe xong 1 bản nhạc: do 1 thành viên nào đó thổi. Bạn hãy cầm kèn lên, nhớ lại giai điệu của bài ( từ đầu tìm bài nào đã quen thuộc và thuộc giai điệu sẽ dễ dàng hơn). Bật lại bản nhạc đó chờ hết đoạn intro ng ta sẽ vào note đầu tiên nếu tone C thì có thể là Mi La hoặc Đô..v.v. Bạn cầm kèn và thổi thử vài note xem note đầu tiên của ng ta là note nào.

+Sau khi xác định xong note đầu tiên: Hãy nghe thêm 1 đoạn ngắn nữa (chỉ vài(5-6) note sau đó ). Tạm ngưng lại, và bắt đầu từ note đầu tiên vừa nãy xác định bạn hãy thử di chuyển miệng lên hoặc xuống thổi ra hoặc hít vào mò từ từ 5-6 note tiếp theo vừa nghe khi nãy.

Harmonica Tab - I Swear - All 4 One (Key C) (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo 
(The Harmonica)
Intro
13 18 15 , 14 13
 14 16 15 , 15 15 15 , 11 12 13
 14 16 14 , 13
 14 16 15 , 15 15 15 , 11 12 13
Verse 1
 5 4 7 7 , 6 3 , 2 5
 5 4 7 7 , 10 8 , 6 7 6
 5 4 7 7 , 6 3 , 5 2
 6 , 7 4 5
 4 7 7 , 6 7 , 4 5
 5 4 7 7 , 10 8 , 6 7 6
 9 , 11 , 10 9 9 , 11 10 9 9 , 10 11 10
Chorus:
13 18 15 , 14 13
 14 16 15 , 15 15 15 , 11 12 13
 14 16 14 , 13
 18 , 15 14 13
 14 16 15 , 15 15 15 , 11 12 13
 14 16 14 , 13
 11 12 11 10 15 / 11 12 11 10 18
 11 12 11 10 15 , 18 17 17 , 20 17 18
 13 18 15

Harmonica Tab - Thiên Tiên Tử - Tạ Vũ Hân (OST Hiệp khách hành)

14 11 13 14 15 , 16 , 15 16 14
 14 13 11 13 10 11 13 11b 11
 10 , 10 9 , 10 , 13 10 11
 11 13 14 , 15 16 14
 14 15 18 , 15 , 16 14 13 , 14
 10 , 10 9 , 10 , 11 13 10 12 11
 14 14 , 14 15 18 , 17 18 15 , 18
 14 15 18 , 18 17 18 , 15 16 14
 11 13 10 , 11 13 14
 14 15 18 , 15 , 16 14 13 , 14

Harmonica Tab - I want it that way - Key C (Diatonic - Tremolo)

Tabs: Tremolo
 6 9 , 11 6 7
 6 9 , 11 6 10 9
 6 9 , 11 6 7
 6 , 9 , 11 , 10 , 9

 6 9 , 11 6 7
 6 9 , 11 6 10 9
 11 10 9 6 , 11 6 7
 6 , 9 , 11 , 10 , 9

 11 13 13 14

 11 13 13 14

 13 , 12 11 10 9 10 , 9 11 , 10 9
 6 , 9 , 11 , 10 , 9

 6 9 , 11 6 7
 6 9 , 11 6 10 9
 13 13 , 13 12 11 , 10 9
 9 10 , 9 11 11 , 10 9 , 9 8 6
 9 , 11 , 10 , 11 10 9

 11 13 13 14

 14 , 13 13
 13 , 12 11 10 9 8 , 9 , 8 6 6 7
 8 , 7 9 , 6 7
 6 , 9 , 11 , 11 , 11

 9 9 , 8 9 , 9 8 9 , 9 8 9
 6 8 9 , 9 8 9 , 11 6 , 9 8
 8 9 , 9 8 9 , 9 , 8 9 , 9 8 9
 8 9 , 9 8 9 , 13 13
Tabs: Diatonic

Harmonica Tab - Season in the sun - Key C (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
11 11 11 11 , 9 10 , 11 11
 11 11 11 11 , 12 11 10 , 6 6
 10 10 , 9 8 9
 9 10 11 , 11 10 , 9 10
 6 9 10 , 9 8 9

 11 11 11 11 , 9 10 11 11
 11 11 11 11 , 11 12 11 10 , 6 6
 10 10 , 9 8 9
 9 10 11 , 11 10 , 9 10 ,  9 6
 8 9 10 , 10 11 , 10 9

 11 12 13 , 13 13 , 13
 12 11 10 , 9 10 11 6
 10 11 12 , 10 9 8
 8 8 8 , 8 6 , 8 9
Tabs: Diatonic

Harmonica Tab - Tiêu Cầm Khúc (Tiếu ngạo giang hồ)

Tabs: Tremolo
8 , 11 , 8 10 10 , 8 6 , 8 10 , 11 8
 8 , 11 , 8 10 10 , 8 6 , 8 10 , 11 10 8
 8 6 7 , 7 6 , 8 6 , 6
 6 , 7 5 , 5 7 6 , 8 10 , 11 10
 8 6 7 , 6 , 8 , 6 , 6
 7 , 5 , 5 7 6 8 , 10 11 , 11

Đoạn 2

 11 11 13 14 16 , 17 , 16 18 , 18
 16 14 , 16 18 , 17 18 16
 16 , 17 , 16 18 , 18
 16 14 , 16 18 , 17 18 16
 16 , 14 13 , 13 14 16 14 , 14
 14 , 13 11 , 11 13 14 16 , 18 , 17 18
 16 14 13 , 14 , 16 14 14
 13 11 , 11 13 14 16 , 18 17 , 17

Tabs: Diatonic

Harmonica Tabs - Tiểu Ngư Nhi Hoa Vô Khuyết OST (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
Đoạn 1: 
11 13 14 14
 14 13 14 18 18 17 18 15 14
 15 14 10 10
 10 10 9 10 13 11 11 10 11
 11 13 14 14
 14 14 13 14 18 18 17 18 15 18
 19 17 18 18 17 18 15 18 15 14 13 14 15 14 13 14 13 11 13 14

Đoạn 2: giống Đoạn 1 nhưng thổi nhanh hơn .

Tabs: Diatonic

Harmonica Tab - Love Story - Taylor Swift - Key C (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
8 9 9 , 9 , 9 8 9 , 10 9
 9 8 9 , 9
 9 9 8 9 , 10 , 9 8 9 6
 9 9 9 8 8 7 7 7 6

 8 9 , 9 , 9 9 8 9 9 10 , 9
 8 9 , 9 , 9 9 9 8 9 , 10 , 9 8 9 6
 9 8 7 7 6

 9 8 9 , 9 9 9 / 9 9 8 9 , 10
 9 9 9 8 9 9
 9 9 9 9 13 12 , 11
 10 11 10 11 10 11 11 11 , 9
 10 10 10 10 , 9 , 11 12 11

 11 11 , 9

 9 9 12 , 11 , 9 / 9 10 10 , 9 11 9 10
 9 , 10 , 11 , 10 / 9 10 10 , 9 11 9 10 , 9
 10 9 11 , 10 , 9 , 10 9 11 , 10
 9 9 10 , 11 10 11 , 11 , 10 11 11 ,  9
Tabs: Tremolo (Tone Cao)

Harmonica Tabs - Love Story - Taylor Swift (Tremolo - Diatonic)

Tabs Tremolo
18 15 15 15 15 16 15 18 15
We were both young when I first saw you.
15 16 15 15
I close my eyes.
15 15 16 15 18
And the flash-back starts.
15 16 15 14
I\'m stand-ing there,
15 15 15 16 16 13 13 13 14
on a bal-co-ny in sum-mer air.

16 15 15
See the lights,
15 15 16 16 15 18 15
see the par-ty, the ball gowns.
16 15 15 15 15 16 15 18 15 16 15 14
I see you make your way thr-oug-h the cr-owd.
15 16 13 14 15 16 15 15 15
And say hel-lo, lit-tle did I know.

Làm quen với Tremolo Harmonica

Như đã hứa, hôm nay, Pagoda lập ra topic "Học Harmonica Online". Topic này chỉ dành cho những người chưa biết gì về kèn harmonica hoặc những người mới bắt đầu tập. Hy vọng đây là topic thú vị dành cho những ai yêu thích harmonica mà chưa biết khởi đầu như thế nào.

Những chú ý trước khi xem topic này:
- Các bài hướng dẫn chủ yếu là dựa trên loại Tremolo Harmonica 16, 20 hoặc 24 lỗ (Butterfly, Suzuki, các loại Harmonica Trung Quốc...) và là key C
- Các bạn phải có một cây Harmonica Tremolo, có thể là 16, 20 hoặc 24 lỗ
- Các bạn nên biết một chút ít về nhạc lý (note nhạc, nhịp...)

1. Giới thiệu về Tremolo Harmonica:

Những cây Harmonica đắt nhất thế giới

Mời bà con chiêm ngưỡng vài cây Harmonica đắt nhất thế giới giới hiện nay

Hohner Silver Concerto Chromatic Harmonica $5,775.00The ultimate Hohner chromatic harmonica, the Silver Concerto is the instrument of choice for classical concert soloists. A unique beauty emanates from the 92.5% sterling silver body, silver mouthpiece and covers. This model has a three octave range and offers a sweet full tone with great depth produced by the finest brass reedplates. A genuine work of art any harmonica player or collector will treasure. Players of this elite instrument include Larry Adler and Tommy Reilly. Twelve holes. three octaves. Key of C only.

Suzuki Orchestral & Ensemble Chord $1495.00


Suzuki has been producing the highest quality Harmonicas for over fifty years and has elevated the manufacturing process to an art form, as evidenced by the exceptional Orchestral Chord Harmonica, pictured here. The chord harmonica is an essential part of ensemble performance and we're proud to offer the most exclusive instrument of its kind for your performance goals. Major and 7th chords arranged on the upper row, and Minor, Diminished and Augmented chords are arranged on the lower row. 192 holes among each 2 rows of top and bottom combs create the 48 chords. Chords and melody are very easy to play. Each note has 2 reeds which create thick and rich chord sounds. Each instrument comes in a beautiful velvet lined case with protective carrying pouch.

Suzuki Tremolo Chromatic $999.00

The revolutionary new Suzuki SCT-128 Professional 16 hole Tremolo Chromatic Harmonica reflects the highest achievement in harmonica manufacture by combining technological breakthroughs with experience gathered since 1953. New, unique, different, innovative. All words that describe the most exceptional harmonica ever produced.
Beautiful & Rare
Just to look at and feel the SCT-128 is an experience onto itself. The beautiful compact and streamlined organic body has a unique shape that you will never want to put down. Due to the precision of its hand made components and limited production, this is truly a rare instrument that only a special few will be able to play and enjoy.
Chromatic & Slider
Take the finest chromatic harmonica with slider in the world and add a unique tremolo sound. A fusion of mind and matter that produces a hauntingly beautiful sound. Precise and precious, the new SCT-128 incorporates the earth's most exceptional elements. The new Suzuki SCT-128 Professional 16 hole Tremolo Chromatic Harmonica . . . imagine one soon.
Features & Specs

* 16 holes, 64 notes, 128 reeds, C-D4
* Plastic resin body
* Brass reedplates
* Phosphor bronze reeds
* Chrome plated brass covers
* Gold plated brass mouthpiece
* Tooled leather holder

Những thắc mắc khi chơi Harmonica

Dựa trên những câu hỏi mà nhiều bạn đã thắc mắc cũng như dựa trên kinh nghiệm, pagoda sẽ lạm bàn về những thắc mắc thường gặp khi chơi harmonica:

1. Chơi thăng gián
Nhiều bạn hỏi Tremolo và Diatonic có chơi được thăng gián hay không?
Câu trả lời là có thể trên lý thuyết. Như pagoda đã đề cập về việc chơi thăng gián trên 2 loại kèn này, chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật bend hoặc overblow để làm méo âm thanh với mục đích tăng hoặc giảm âm vực (thăng, gián). Điều này khiến nhiều bạn nhiểu nhầm là có thể chơi được tất cả thăng gián với kỹ thuật này. Đây là sai lầm. Thực chất bend hoặc overblow chỉ nhằm tạo hiệu ứng khi chơi mà thôi. Hơn nữa, khi làm méo âm thanh thì âm của nó không thể nào chính xác với note thăng và gián của note đó được mà chỉ đạt được 90% thôi. Ngoài ra, đối với các loại harmonica thông dụng thì chỉ cho phép bend ở 1 vài lỗ trên harmonica mà thôi.
Nói chung, cũng tùy loại harmonica mà việc áp dụng kỹ thuật này có dễ hay không. Nếu diatonic thì sẽ dễ hơn tremolo.
Hiện nay, Hohner và Suzuki đã chế tạo ra các loại harmonica có thể bend được tất cả các lỗ và giúp cho người chơi bend một cách dễ dàng hơn.
Tóm lại, nếu bạn thực sự muốn chơi thăng gián một cách chuyên nghiệp thì nên chọn loại kèn Chromatic chứ không nên chọn tremolo và diatonic.

Các kỹ thuật chơi Harmonica

Hy vọng bài này sẽ phần nào giúp ích các bạn. Bài  này dành cho những người đã biết chơi harmonica. Bài này được viết dựa trên chủ quan của pagoda nên có thể không đúng đối với một số bạn. Bài viết này nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình là chính. Mình cũng hy vọng các bạn cũng sẻ chia sẻ những kinh nghiệm riêng của các bạn trong mục thảo luận này để làm cho topic này trở nên thú vị hơn. Do bài viết này khá dài nên pagoda sẽ cập nhật từ từ. Các cứ theo dõi thường xuyên nhé.

1. Kỹ thuật khi chơi harmonica là gì?
Khi chơi bất cứ một nhạc cụ nào, để cho bản nhạc mình chơi hay và có hồn thì đòi hỏi người chơi phải sử dụng các kỹ thuật để có thể lột tả cái hay, cái hồn của bản nhạc. Tương tự như thế, hát thì ai cũng có thể hát được nhưng để hát hay thì đòi hỏi người ca sĩ phải có những kỹ thuật đặc biệt: độ cao, độ trầm, độ ngân, diễn cảm...v.v....Chơi harmonica cũng vậy. Bạn có thể đã biết chơi, nhưng khi bạn thổi, âm thanh của tiếng kèn làm mọi người chói tai, hàng xóm than phiền bạn hay bạn chơi chỉ vài phút đã cảm thấy mệt đừ...v.v....Vì vậy, để cho tiếng kèn của bạn phát ra trở nên quyến rũ, làm cho chính bạn và người nghe đều thích thì các bạn phải vận dụng các kỹ thuật khi chơi. Việc áp dụng các kỹ thuật khi chơi harmoinca sẽ giúp bạn thể hiện bản nhạc có hồn, truyền cảm và tạo nên phong cách cho chính bạn.

2. Kỹ thuật chơi harmonica gồm những kỹ thuật nào?

Chú ý về việc mua Harmonica

- Các tiệm nhạc cụ trên đường Nguyễn Thiện Thuật bán Harmonica rất đắt, hầu như nói thách tận trên trời. Các bạn nên cẩn thận khi mua harmonica ở khu vực này
- Tiệm Nguyệt Cầm trên đường Lê Lai là tiệm siêu nói thách. Chỗ này giờ hết tin tưởng rồi. Các cũng nên cẩn thận.
- Các tiệm nhạc cụ trên đường Điện Biên Phủ thì cũng nói thách không kém.
- Nếu các bạn muốn mua Tremolo Suzuki Trung Quôc hoặc của Nhật hoặc Suzuki Chromatic của Nhật thì chỗ đáng tin cậy nhất là quầy nhạc cụ ở tầng trệt thương xá Tax (Nguyễn Huệ, Q1). Chỗ này bán đúng giá, giá ghi sẵn trên harmonica luôn, khỏi trả giá.
- Diatonic 10 lỗ chuẩn (Richter) thì một số tiệm ở đường Nguyễn Thiện Thuật có bán. Nếu các bạn muốn mua loại này thì nên mua cây Blue Easier của Suzuki Trung Quốc (cây này có cái hộp giấy màu đen), thổi cũng tốt lắm, không thua gì mấy loại của Đức. Cây này hôm trước pagoda ghé 1 tiệm ở đường Nguyễn Thiện Thuật thấy giá là khoảng 100,000-120,000 vnd (chắc có thể thấp hơn). Còn mấy loại Hohner của Đức thì đắt lắm mà cũng vậy hà, mắc là vì thương hiệu và chất lượng của nó. Mà các bạn cũng nên để ý, bây giờ hàng Trung Quốc nháy nhiều lắm. Coi chừng Hohner Trung Quốc đó...haha...
- Còn bạn nào muốn chơi Diatonic 10 lỗ không thiếu note A thì nên nhờ bạn bè hoặc người thân mua loại Seydel Paddy Richter.

Loại này có note A ở lỗ số 4 (không bị thiếu note A như các loại chuẩn). Loại này không có bán ở VN. Theo pagoda đánh giá, loại này ngon hơn cả Lee Oskar và Hohner.

Pagoda (Harmonica4u)

Turkish March - Harmonica


Priscilla Ahn - The Moon - A Take Away Show

Priscilla Ahn đến từ Los Angeles, cô ấy có thể chơi Acoustic Guitar, Harmonica và Kazoo .


Giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật Overblow

Ở đây mình chỉ xin hướng dẫn kỹ thuật overblow đúng nghĩa, chỉ áp dụng cho các lỗ 4,5,6 mà thôi (kèn diatonic) còn overdraw thì do quá gà nên chưa thể nghiệm ra cách làm, làm ra thì âm thanh ko thể ngân dài nên chưa dám trình bày. Topic này là ý kiến cá nhân, rất mong sự đóng góp của mọi người.

1.Giới thiệu sơ sơ :

Overblow trên lỗ 4,5,6 sẽ lần lượt tạo ra các note theo thứ tự là Eb(mi giáng), F#(fa thăng), và Gb(si giáng). Theo kinh nghiệm thì nếu chúng ta làm được ở hai lỗ 5,6 thì đã có thể thổi được thêm 2 tone nhạc khá phổ biến là G trưởng và F trưởng.

Ngoài ra trong blue, khi sử dụng kèn tone C thì crossharp sẽ là tone G, do vậy việc overblow lỗ số 5 để có note F# là một việc cần thiết.

Overblow còn được gọi là overbend, chính điều này gợi ý cho chúng ta cách thực hiện nó nếu đã có thể bend thuần thục ( smoothly, effortlessly..)

2. Các thử thách khi overblow:

Harmonica - Susan Sauter

Susan Sauter đến từ Đức, cô chơi Harmonica từ lúc 8 tuổi , và ở tuổi 15 đã trở thành Harmonica Town Master . Cô rất thành công với Classical Harmonica.

[Kỹ Thuật Harmonica] - Kỹ Thuật Đánh Lưỡi Đơn

[Kỹ Thuật Harmonica] - Hướng dẫn kĩ thuật vê lưỡi - Dũng mập

Thổi 1 note liên tục, dùng lưỡi quét thật nhanh qua trái qua phải sẽ tạo như âm thanh tremolo


[Kỹ Thuật Harmonica] - Kỹ Thuật Đánh Lưỡi - XMen


[Kỹ Thuật Harmonica] - Hướng dẫn kĩ thuật ngân cuống họng - Nghi Lăng

Kĩ thuật này ban đầu bạn sẽ khó làm cho đều được, nhưng hãy kiên nhẫn tập trong những lúc miệng rãnh rỗi (ko cần kèn).

[Kỹ Thuật Harmonica] - Hướng dẫn kĩ thuật bend - Nghi Lăng

Dành cho các bạn muốn luyện tập kĩ thuật bend để chơi blues hay bổ sung một vài note thăng giáng trong các bản nhạc truyền thống.
Phát âm chữ "yuuuuuuuttttt" hút vào (giống như huýt gó ngược)
Khi tập với kèn phải thổi dc single note trước rồi từ từ phát âm yuuuuttttt, sẽ cảm nhận âm thanh giảm thấp xuống.
Dùng phần mềm AP Tuner để đo cho chính xác.
Kiên nhẫn tập nhiều lần mới thành công, nếu dùng kèn xịn thì sẽ cảm nhận dc ngay từ lần đầu tiên, kèn cùi mía thì tập tập và tập.

[Kỹ Thuật Harmonica] - Hướng dẫn kĩ thuật Slide kèn - Nghi Lăng


[Kỹ Thuật Harmonica] - Hướng dẫn kĩ thuật Wah-wah và ngân tay - Nghi Lăng


[Học Diatonic] Bài 2 - Tư Thế Chơi Kèn + Kỹ Thuật Pucker (Single Tote) - Đăng kèn


[Học Diatonic] Bài 1 - Giới Thiệu Harmonica Diatonic (Đăng kèn)


Harmonica Tab - Sương Trắng Miền Quê Ngoại (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
11 11 14 14 14 15 16 14
 14 15 14 13 13 14 10 11
 11 11 10 14 13 14 14 10 11 14
 16 18 17 11 14 16 16

 11 11 14 14 14 15 16 14
 14 15 14 13 13 14 10 11
 9 10 9 1 6 6 9 6 10
 10 9 10 11 11 9 11 14 14

 14 17 18 15 14
 14 12 11 14 10 11
 11 9 10 11 6

 9 13 13 11 13 11 14
 11 10 11 15 14 16 14 14 17 9 14
 14 12 11 14 10 11
 11 9 10 11 6

 9 13 13 11 13 11 14
 11 10 11 15 16 14

Tabs : Diatonic

Harmonica Tab - Cho Em Một Ngày (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo 
(Tone Cao)
17 17 , 18 18 , 18 , 18 17
 15 15 , 18 17 , 15 , 13 13
 12 12 , 16 16 , 16 , 16 16 , 11 10 , 11
 11 11 , 14 16 , 15 , 16 16

 17 17 , 18 18 , 18 , 18 17
 15 15 , 18 17 , 15 , 13 13
 12 12 , 16 16 , 16 , 16 16 , 11 10 , 11
 11 11 , 14 16 , 18 , 14 14

 17 , 17 , 17 19 , 22 , 19 22 , 15 , 14 17
 17 17 , 19 19 , 22 , 19 22 17 15 , 17
 15 15 , 18 18 , 20 / 17 18 17 , 17 14 , 14
 16 16 , 18 18 , 18 18 / 14 14 , 13 13

 17 , 17 , 17 19 , 22 , 19 22 , 15 , 14 17
 17 17 , 19 19 , 22 , 19 22 17 15 , 17
 15 15 , 18 18 , 20 / 17 18 17 , 17 14 , 14
 16 16 , 18 18 , 18 18 / 14 14 , 11 14
Tabs: Tremolo
(Tone Thấp)

Harmonica Tab - Giấc Mơ Tình Yêu (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
(Tone Cao)
17 17 18 15 18 13
 15 15 16 14 16 11
 14 14 13 11b 13 15
 15 20 17 15 18

 17 17 18 15 18 13
 15 15 16 14 16 11
 14 14 13 11b 13 15
 13 17 18 15 18

 11 12 13 18 15
 11 12 13 18 15
 11 12 13 17 17 20 17 18 15 18 13

 11 12 13 18 15
 11 12 13 18 15
 11 12 13 17 17 20 17 18 15 18

 11 12 13 18 15
 11 12 13 18 15
 11 12 13 17 17 20 17 18 15 18 13

 11 12 13 18 15
 11 12 13 18 15
 11 12 13 17 17 20 17 18 15 18
 13 20 17 18 15
Tabs: Tremolo 
(Tone Thấp)

Harmonica Tab - Người Đã Hứa Mà - Tim (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
( Cảm âm bởi: mr.lonely7393 - Harmonica4u )
6 8 9 8 9 10 6 7 6 8 7
6 8 9 10 9 14 13 11 13 14 13 10 11
6 8 9 8 9 10 9 10 11 13 10 11 9
6 8 9 8 9 10 8 6

6 8 9 8 9 10 6 7 6 8 7
6 8 9 10 9 14 13 11 13 14 13 10 11
6 8 9 8 9 10 9 10 11 13 10 11 9
6 8 9 10 11 15 16... 14 13# 14 16

14 16 15 15 15 14 16 13
14 9 9 14 13 12 11
12 8 8 12 11 10 9
15 18 16 14 16

14 16 15 15 15 14 16 13
14 9 9 14 13 12 11
12 8 8 12 11 10 9
14 16 15 15 18 16 14 14
Tabs: Diatonic

Harmonica Tab - Biển Tình - Lam Phương (Tremolo - Diatonic - Chromatic)

Tabs: Tremolo
13 14 15 14 13 19 17
13 14 15 14 13 20 18
15 17 19 22 19 15 17 22 19
a. 14 14 15 17 19 17 18
b. 15 14 15 13 15 15
ĐK:
15 15 15 15 15 18 16 13 17
17 17 17 17 15 19 17 15 19
21 22 21 22 20 21 22 21 19
a. 19 20 17 18 18 19 20 18 17
b. 19 20 17 18 19 20 13 15
Tabs: Diatonic

Harmonica Tab - Hoài Mong - Lý Hải (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo (Cảm âm)
9 , 9 10 , 12 13 13
12 10 12 , 12 13 , 10 9
14 15 15 15 ,  15 18 14
14 13 12 10 , 12 12 14 13 , 10 13

9 10 12 , 12 10 12
13 14 13 , 12 12 10 12
 12 13 14  , 15 14 , 15 18 , 14 15
 14 15 18 , 18 15 18 , 20 18 15 15 14 13 14 14
15 14 13 , 12 13 15 14 13

9 10 12 , 12 10 12
13 14 13 , 12 12 10 12
 12 13 14 , 15 14 , 15 18 , 14 14 18 15
 14 15 18 , 18 15 18 , 20 18 15 15 14 13 14 14
14 13 10 12 , 14 15 14 , 10 12
Tabs: Diatonic

Harmonica Tab - Kachiusa 2 (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
 Intro
9 , 10 11 12 13 , 12 13 15 16 , 14 , 11
 12 , 10 11 12 14# 14 16 15 18 , 17 14

 6 , 8 9 , 6 9 9 8 6 8 5
 8 , 9 10 , 8 10 10 9 8 6

 11 , 14 , 13 , 14 13 12 12 11 10 11 , 6
 12 , 10 11 , 9 10 11 9 8 6

 11 , 14 , 13 , 14 13 12 12 11 10 11 6
 12 , 10 11 , 9 10 11 9 8 6
Tabs: Diatonic

Harmonica Tab - Chị Tôi – Trần Tiến (Diatonic - Tremolo)

Tabs: Tremolo
6 , 10 11 13 10
 9 8 6 , 7 6 , 6
 11 , 13 14 15 , 13 , 14 10 11
 11 , 12 13 14 13
 12 11 10 , 6 10 , 11 10
 6 , 8 9 , 8 6

Tabs: Diatonic
-3'' , -4 +5 +6 -4
+4 -3 -3'' , -2 -3'' , -3''
+5 , +6 -6 +7 , +6 , -6 -4 +5
+5 , -5 +6 -6 +6
-5 +5 -4 , -3'' -4 , +5  -4
-3'' , -3 +4 , -3 -3''

Video Music:

Harmonica Tab - Chị Tôi - Trọng Đài (Diatonic - Tremolo)

Tabs: Tremolo
 14 10 , 12 14 , 12 13 11 10
 13 13 , 12 , 13 14 15 , 10 9 9 10

 15 15 18 , 15 18 15 18
 15 , 18 13 13b , 14 12 13 14
 12 10 12 14 , 9 9 , 11 10

 15 15 18 , 15 18 15 18
 20 , 19 20 18 , 15 14 15 13 , 12 13 9 10
 9 9 , 10 10
Tabs: Diatonic

Harmonica Tab - Lời Trái Tim Muốn Nói (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
11 12 13 , 14 16 15
 10 11 12 , 13 14 15 13
 9 10 11 , 11 12 13
 12 11 10 , 10 11 , 9 10
X3

 14 15 16 , 14 16 15 18
 15 16 15 , 16 15 18 17
 18 17 20 , 14 14 , 20 17
 15 18 17 , 13 13 , 17 18
 16 18 15 , 15 15 , 16 14
 13 14 13 , 14 13 , 9 11
 11 12 10 ... 10 11 9

Tabs: Diatonic

Kinh nghiệm chơi Harmonica

Đây là một bài chia sẻ kinh nghiệm của một mem chơi Harp khá lâu, các bạn có thể tham khảo :

Phần này thực tế là vô cùng khó viết đối với mình, do hiểu biết còn hạn chế, chưa có kinh nghiệm sư phạm và văn kém… Mình chỉ tạm có đôi điều thế này:
    
     Khi bắt đầu chơi 1 nhạc phẩm mới, trước hết bạn phải thích nó thực sự. Không nói đến việc phá các tác phẩm mới khi học các nhạc cụ khác như guitar cổ điển hay là piano, organ… vì câu lạc bộ harp của chúng ta thực tế cũng chỉ là câu lạc bộ phong trào quy tụ những mem yêu quý harmonica chủ yếu là sinh viên, học sinh chơi nghiệp dư với mục đích giải trí, giao lưu là chính… không mang tính chuyên nghiệp nên chúng ta sẽ không học 1 cách bài bản như kiểu thầy giao 1 bản nhạc có note về để học trò tập phá bài… chúng ta sẽ chỉ học chơi những nhạc phẩm mà ta yêu thích mà thôi, miễn là chơi đúng  là được… Nhạc lý cũng chỉ cần 1 chút thôi, không cần nhiều, tuy nhiên các bạn cũng cần phải biết những cái sơ đẳng nhất như: tên các note, cách kí âm các note trong 1 bản nhạc (sheet), ký hiệu quốc tế, cung, các loại nhịp… Có được các kiến thức cơ bản này cộng với chăm chỉ luyện tập thì ta mới có thể chơi bản nhạc theo đúng cách được.

    

     Đối với mình khi chơi 1 bản nhạc mới, điều quan trọng nhất với mình nghe kỹ bản nhạc đó, càng nhiều lần càng tốt… Nghe kĩ xem họ chơi/ hát như thế nào…Chúng ta sẽ nghe theo kiểu phân tích và để ý từng tí một, ví dụ như bài hát này có mấy đoạn, điệp khúc hát lại mấy lần,…Bao giờ bạn cảm thấy hoàn toàn nhớ được giai điệu cũng như kết cấu của bản nhạc đó thì chúng ta tiến hành luyện tập… Bạn có thể nhờ các harper trong câu lạc bộ chơi bài bạn muốn chơi hoặc lên mạng tìm kiếm các video của các harper khác để xem cách họ chơi bài đó và học tập phong cách của họ nếu thích hoặc để tự phát triển phong cách của mình… tùy bạn. (Các harper trong khi chơi có thể áp dụng rất nhiều kĩ thuật chơi harp khác nhau, bạn có thể học theo các kĩ thuật đó, nhưng nếu bạn mới chơi thì quan trọng nhất vẫn là thổi đúng note và đúng nhịp. Hãy cứ chơi đúng note và đúng nhịp trước đã, sau khi đã chơi đúng bài rồi thì áp dụng kĩ thuật sau. Kĩ thuật có thể làm cho bản nhạc thêm hay và màu sắc hơn, làm cho bản nhạc mang phong cách riêng của bạn nhưng đừng quá lạm dụng… vừa đủ mới hay. )

Nghệ sĩ Tòng Sơn và chiếc harmonica nhặt được

Ông có thể vừa uống bia hay ăn chuối, vừa biểu diễn một lúc 2 cây kèn bằng mũi. Với 53 năm kinh nghệm, tiếng kèn của ông điệu nghệ và mượt mà, thuộc vào hạng "đệ nhất danh thủ" làng kèn VN, với "Đêm đông" của Nguyễn Văn Thương, "Tôi đưa em sang sông" của Y Vân và "Xóm đêm" của Phạm Đình Chương.
a
Nghệ sĩ Tòng Sơn biểu diễn cũng nghệ sĩ Huỳnh Hoa.
- Con đường nào đưa ông kết duyên với cây kèn harmonica?
- Thực ra, chính cây kèn tìm đến với tôi chứ không phải tôi chủ động tìm tới nó. Hồi tôi còn là một cậu thiếu niên 15-16 tuổi, làng tôi bị lính Tây bố ráp, mọi người chạy hoảng loạn. Khi giặc rút, tôi tình cờ lượm được cây kèn của một người lính Pháp đánh rơi trong đống đổ nát. Tôi thích quá, giữ rịt, không cho anh em trong nhà sờ mó đến. Tôi học thổi vỡ lòng với một ông cậu cũng biết sơ sơ về kèn. Dạo đó, tôi chưa hề biết một nốt nhạc nào, cậu tôi phải vẽ khuôn và ghi tên từng nốt trên một tờ giấy để tôi bỏ vào túi để lúc nào cũng có thể lấy ra học. Năm 1950, tôi lên Sài Gòn làm thợ sắp chữ trong một nhà in, không quên mang theo cây kèn "lượm mót" ấy. Ngày đi làm, đêm về, tôi lại trút nỗi buồn xa nhà vào chiếc kèn. Lúc đó, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ trở thành một nghệ sĩ. Nhưng với sự động viên khích lệ của bạn bè, tôi chuyên tâm luyện tập. Đến khi Đài phát thanh Pháp Á tổ chức cuộc thi Tuyển lựa tài tử, tôi đã trúng tuyển. Từ đó, tôi đi vào con đường biểu diễn chuyên nghiệp.
- Ông đã nghĩ ra những cách biểu diễn độc chiêu với cây kèn như thế nào?

Kèn Harmonica giúp hơi thở điều hòa tốt hơn

Có thể chưa sẵn sàng đến với ban nhạc Blues của Muddy Water, nhưng cụ Harold Dobbyn ở Vịnh Barefoot sử dụng một cây kèn harmonica rẻ tiền.

Cụ già 86 tuổi này dùng nhạc cụ để giúp điều khiển hơi thở của mình vốn đang ngày càng tồi tệ sau một trận viêm phổi gần đây.
Cụ Dobbyn làm việc cho một xí nghiệp của hãng Ford Motor đã trên 36 năm, bị hư phổi nặng vì hít phải ngọn lửa xăng trong khi làm việc và hiện phải dùng ôxi để giúp điều chỉnh mức khí trong máu. Dùng kèn harmonica để cải thiện việc thở là kỹ thuật mới nhất mà các bác sĩ hô hấp đang vận dụng để giúp đỡ những bệnh nhân mắc các chứng bệnh về phổi, kể cả ung thư phổi, tắc nghẽn hô hấp kinh niên và thậm chí cả hen suyễn.

Tuy rằng nghiên cứu về ích lợi của việc chơi harmonica đối với bệnh nhân phổi vẫn chưa được công bố, nhưng bác sĩ Neil Schachter, giáo sư trường Đại học Y khoa Sinai của New York đã kết luận rằng việc này chắc chắn phải có cơ sở hợp lý, và ông chia sẻ suy nghĩ của mình với Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ. Bác sĩ chuyên khoa Hô hấp thuộc Trung tâm Y tế Lưu vực sông Sebastian, bà Liz Kalinosky nói rằng kèn harmonica cải thiện khả năng hít thở sâu và giúp hồi phục những vùng chưa được sử dụng đúng mức của phổi.

Các loại kèn Harmonica

Nói chung, kèn harmonica có 3 loại phổ biến:

- Kèn Diatonic (Blue, Rock, Folk....): Nhỏ gọn, âm thanh ấm chắc, dễ sử dụng kỹ thuật tay, bend, overblow... có đủ mọi giá
- Kèn Chromatic (Classical, Concert, Jazz, Blue, Folk...): Chơi được bất cứ bản nhạc nào vì có thể chơi được thăng giáng, tập hơi khó, giá đắt
- Kèn Tremolo (Tradition, Folk, nhạc Á Đông): Âm thanh réo rắc, không chơi được thăng giáng, cấu tạo note phức tạp, giá rẻ, bán nhiều ở VN

Ngoài ra còn các loại kèn Bass, Chord...

Đây là ba loại kèn harmonica được nhiều người sử dụng nhất. Trong đó, hơn 90% là sử dụng Diatonic, gần 10% là Chromatic và Tremolo. Bởi vì mỗi loại chỉ được thiết kế để chơi một tông (tone) nên mỗi loại lại có nhiều key khác nhau. Tùy theo sở thích mà người chơi có thể chọn cho mình một key nào đó. Hầu hết người chơi đều khuyến khích chọn key C. Nhưng những người chơi chuyên nghiệp bao giờ cũng có rất nhiều loại với các key khác nhau để chơi được nhiều bài hơn và phù hợp với thể loại mà mình chơi

1. DIATONIC HARMONICA
    
Diatonic là loại kèn thường gồm 10 lỗ (holes), ngoài ra còn có loại 4 lỗ, 6 lỗ, 12 lỗ và 14 lỗ. Đây là loại kèn mà tôi rất thích chơi vì âm thanh ấm, chắc, phát ra âm đơn (single sound), dễ sử dụng các kỹ thuật: wahwah (hand effect), bend hoặc overblow, vibrato....
Các loại kèn Harmonica
Các loại kèn Harmonica


Thế nhưng, trong dòng Diatonic Harmonica lại có rất nhiều loại khác nhau về key, về cấu tạo... để thích hợp cho những thể loại nhạc nào đó. Ví dụ: Hiện nay Diatonic có: Blues Harp, Folk Harp, Cross Harp, Straight Harp, Solo Harp...

Harmonica và cộng đồng Việt Nam

Sinh ra tại Châu Á, được người Châu Âu cải tiến, thành danh tại Châu Mĩ với tên tuổi của nhiều nghệ sĩ gốc Phi, ngày nay harmonica đã được hàng triệu triệu người trên khắp thế giới biết đến, say mê, mang theo bên mình và thổi lên ở bất cứ nơi đâu, bất kì lúc nào, từ hè phố cho đến đại hí viện, từ những buổi văn nghệ cây nhà là vườn cho đến những sân khấu ca nhạc rực rỡ sắc màu…. Trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, harmonica vẫn luôn là 1 nhạc cụ đơn giản và nhỏ bé, vừa lọt trong lòng bàn tay mà lại rung lên biết bao cung điệu kì thú, du ca muôn lối, làm đắm say lòng người…

Cộng đồng chơi harmonica VN, họ là những ai vậy?

Không ai biết harp (tên gọi thân mật của harmonica) du nhập vào VN chính xác là từ bao giờ, nhưng có thể khẳng định là từ khá lâu rồi, trên dải đất hình chữ S của chúng ta, ở đây đó trên khắp các vùng miền, đã không ít lần âm thanh réo rắt huyền ảo của cây kèn này đã được vang lên bởi những nghệ sĩ vô danh với 1 niềm đam mê khác biệt, làm rung động và xao xuyến biết bao con tim của những con người trót 1 lần nghe qua âm thanh mê hồn của nhạc cụ bé nhỏ này…

À cộng đồng chơi harmonica VN ngày nay, hẳn không ít người thuở ấu thơ đã từng “phải lòng” harmonica mà quyết định gắn bó keo sơn với tiếng kèn kỳ ảo này mãi mãi! Bắt đầu hình thành từ khoảng 2 năm trở lại đây với nòng cốt là những người Việt trẻ yêu thích harmonica và quyết tâm theo đuổi 1 niềm đam mê khác biệt, cộng đồng chơi harmonica VN đã mang đến 1 luồng sinh khí mới cho đời sống âm nhạc của thế hệ trẻ ngày nay.

Nếu như việc 1 bạn trẻ xuất hiện trong các buổi giao lưu văn nghệ, các sân khấu âm nhạc lớn nhỏ bên phím đàn piano hay với 1 cây guitar dường như đang ngày càng trở nên quá đỗi bình thường thì sự xuất hiện của tiếng kèn harmonica đã tạo ra ít nhiều sự mới lạ và thích thú, làm phong phú hơn cho đời sống văn hóa nghệ thuật của giới trẻ VN!


Có thể nói người có công lớn nhất cho sự hình thành và phát triển của cộng đồng chơi harmonica VN chính là nick pagoda, được biết đến với những bài viết hấp dẫn và bổ ích về harmonica trên forum của website yeuamnhac, blog harmonica4u và hiện nay là website harmonica4u!

Lịch sử Harmonica

Harmonica được ví như một "cây piano bỏ túi" có khả năng tạo răng những âm thanh làm say mê hàng triệu người trên thế giới. Harmonica giờ đây thực sự là một loại khẩu cầm mang đậm nét phương Tây. Nguời được xem là cha đẻ của Harmonica là Christian Friedrich Ludwig Buschann, một cậu bé chỉ mới 16 tuổi nhưng đã đăng ký bằng phát minh sáng chế loại nhạc cụ mang tên Mundaoline vào năm 1821. Thế nhưng không ai ngờ rằng, chiếc khẩu cầm lại có nguồn gốc xuất sứ tại Đông Nam Á (Indo-China) vào thế kỷ 12. Như vậy, có thể khẳng định rằng, Harmonica được khai sinh ở Châu Á vào thế kỷ 12 rồi mới du nhập sang Châu Âu vào thế kỷ 17.

Như vậy, người Châu Á vào thế kỷ 17 đã chế tạo ra các loại kèn thổi làm từ các quả bầu và các ống sậy.

Harmonica Tab - Nhớ ơn Mẹ Cha (Thánh Ca)

Tabs: Tremolo
14 14 12 10 , 12 13 14 14
 18 18 20 17 , 18 18 17 18 14
 16 16 14 14 12 13 14 16 14
 14 13 , 13 11 12 14 10

 10 10 10 , 12 14 14 14
 14 14 14 , 14 18 , 17 20
 19 19 , 22 20 22 19 20 18
 16 16 14 , 11 13 12 10 12 10
 13 14 , 13 14 15 18

 20 19 22 , 22 22 19 20 19 22
 19 19 19 , 20 22 19 20 18 20 18
 15 14 15 , 18 15 14 18 17 17
 18 17 , 17 18 15 18 15 14

 20 19 22 , 22 22 19 20 19 22
 19 19 19 , 20 22 19 20 18 20 18
 15 14 15 , 18 15 14 15 18 17
 17 19 , 22 17 20 17 18
Tabs: Diatonic

Harmonica Tab - Con Chỉ Là Tạo Vật (Thánh Ca)

Tabs: Tremolo
14 17 , 18 17 14 11 11
 14 11 , 14 12 , 11 10
 11 6 , 9 11 , 14 11
 11 6 , 9 10 , 11 10

 14 , 16 14 17 , 17 18 15 14 14 11 14 11
 14 12 , 11 9 , 11 11
 11 6 , 9 10 , 9 10
 11 6 , 9 10 , 10 6

 15 , 15 15 15 , 14 11 14 17
 15 15 16 , 16 16 14
 13 13 9 9 13 14 11 / 14 12 11

 15 , 15 15 15 , 15 14 15 , 18 17
 14 14 13 , 13 12 11
 11 10 , 11 9 , 11 6 / 11 14 14

Tabs: Diatonic

Harmonica Tab - Hạnh Phúc Cho Nhau (Thánh Ca)

Tabs : Tremolo
11 17 18 15 , 16 18 15 16 11 14
 14 22 19 20 , 18 20 19 , 22 17
 15 18 18 , 17 16 / 16 16 18 15 16 14

 11 17 18 15 , 16 18 15 16 11 14
 14 22 19 20 , 18 20 19 , 22 17
 18 17 18 15 16 / 16 18 18 , 17 14

 11 17 , 17 20 17 18
 11 18 , 18 20 17 18 16 17
 14 20 , 20 22 19 , 20 17 / 16 18 15 , 16 14
Tabs: Diatonic

Harmonica Tab - Khúc Cảm Tạ (Thánh Ca)

Tabs : Tremolo
11 , 6 6
 6 11 , 10 9 , 8 9
 11 14 , 13 12 , 11 12
 11 10 , 8 9 , 10 11

 14 , 11 11
 14 15 , 15 16 , 14 16
 16 14 , 14 10 , 12 11
 12 11 , 8 10 , 9 8 6

 14 , 14 16 15 , 16 14 , 11 12
 13 14 16 , 14 13 , 10 11
 9 10 11 , 12 , 11 10
 8 9 10 , 9 , 8 11

 14 , 14 16 15 , 16 14 , 11 12
 13 14 16 , 14 13 , 10 11
 9 10 11 , 12 , 11 10
 8 9 10 , 9 , 8 6

Tabs: Diatonic

Harmonica Tab - Dấu Ấn Tình Yêu (Thánh Ca)

Tabs : Tremolo
10 9 , 10 11 , 14 15 , 14 11
 11 , 10 9 , 10 11 , 14 15 , 14 10
 11 9 , 6 8 / 11 9 , 6 8 11
 8 , 6 6b , 6 8 , 10 11 , 9 6

( 14 16 15 , 14 14 15 16
 14 14 , 14# 16 , 15 16 , 14 12
 12 14 16 , 14 14 , 14 11
 10 10 , 9 12 / 12 11 , 14# 14 ) X2

Tabs: Diatonic

Harmonica Tab - Linh Hồn Tôi (Thánh Ca)

Tabs: Tremolo
9 7 6 , 9 10 10 11 , 11 13 14 , 15 13
 10 13 11 , 9 10 9 , 7 6
 9 11 , 11 10 9 10 13
 13 14 , 10 12 13
 11 10 9 , 7 9 , 10 11
 6 6 , 9 10 9 6 7 , 10 11 13 11 10 9 9
 11 10 11 13 14 10

 13 14 , 13 11 , 11 10 9 10 11
 11 13 10 10 9 6 , 9 9 6 7 / 13 11 10 9

 14 13 14 , 13 14 10 , 11 11 , 11 10 9 , 10 6
 9 6 , 7 6 , 9 10 11
 10 10 13 , 12 10 12 13
 9 9 9 , 10 11 10 11
 6 9 7 , 11 10 , 13 11 10 9

Tabs: Diatonic

Harmonica Tab - Tình Chúa Cao Vời (Thánh Ca)

Tabs: Tremolo
11 13 , 14 15 14 , 13 , 10 , 13 11
 9 , 8 , 11 , 10 9 , 7 , 9 , 6
 6 9 , 10 11 , 13 11
 11 13 , 13 14 , 15 14

 14 , 13 14 , 14 , 14 15 14 , 13 11
 9 10 , 10 11 , 10 9 6
 6 9 , 9 7 , 7 6
 6 9 , 10 11 10 9 10 13

 10 13 , 13 14 15 13 , 14
 13 14 10 , 13 14 _ 13 10 11
 7 6 , 9 8 , 6 5
 7 6 , 9 8 , 6 7 6
X2

Tabs: Diaotnic

Harmonica Tab - Cung Chúc Trinh Vương (Thánh Ca)

Tabs Tremolo
11 , 13 11 11 , 10 9 8 , 10 9 6
 6 11 , 10 11 , 13 14
 13 15 14 , 13 , 14 13 11
 6 , 9 6 6 , 7 6 9 13 11 11
 11 13 14 13 11 9 11 , 10 11 9 , 8 9 6
 6 , 9 10 11 , 10 9 10 9 11 13 14
 14 , 11 10 9 , 10 11 10 , 13 14 11
 6 , 9 10 11 , 10 9 10 9 11 13 14
 14 , 11 10 9 , 10 11 9 , 8 9 6

 14 13 12 , 13 12 11 / 12 11 10 / 10
 10 11 16 14 13 , 10 11 9 , 8 9 6

Tabs Diatonic

Harmonica Tab - Người Ấy - Trịnh Thăng Bình (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
(Cảm âm bởi : Aoi Yuki - Harmonica4u)
Hôm qua anh thấy...
11 11 12 13
Ôi người ấy, đang trong tay với cô nào đấy?
11 10 13, 9 10 11 9 8 11
Giật mình nhận ra không phải em,
6 6 8 9 / 10 11 9
Chẳng biết em bây giờ đang ở đâu?
13 13 12 11 9 10 11 10

Bao lâu ta đã không gặp nhau?
11 11 12 13 11 10 13
Bao lâu chưa hỏi thăm vài câu?
9 10 11 9 8 11
Nào ngờ hôm nay anh thấy thế này.
6 6 8 9 / 10 11 9
Chẳng biết phải nên làm gì đây?
13 13 12 11 9 8 9

Chưa 1 lần anh hết thắc mắc, sao em lìa xa anh này?
9 8 9 13 14 14 14 13 13 12 13 13 11
Để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người ấy.
7 11 12 11 12 11 12 11 9 10 11
Chưa 1 lần anh ngưng suy nghĩ, anh đã làm sai điều gì?
9 8 9 13 14 14 14 13 13 12 13 13 11
Hay là còn điều gì anh chưa bằng người ấy?
13 13 14 14 14 14 14 16 15 18

DK:
Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu?
13 20 20 20 20 17 17 17 17 17 18 15 18
Người ấy có biết tính em hay trách móc, thích nuông chiều?
13 20 20 20 20 17 17 17 17 17 15 15 16
Anh nhớ em nhiều...Anh nhớ em nhiều...
16 15 16 14 / 16 15 14 13
Sao để lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong?
15 15 16 15 20 17 17 18 15 18

Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không?
13 20 20 20 20 17 17 17 17 17 18 15 18
Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng?
13 20 20 20 20 17 17 17 17 17 15 15 16
Anh nhớ em nhiều...Anh nhớ em nhiều...
16 15 16 14 / 16 15 14 13
Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh.
15 15 16 15 20 17 18 15 / 20 17 18 16 15

Harmonica Tab - Viết Cho Một Tình Yêu - C-Walk

Tabs: Tremolo
(Bởi Xjtrum41 - Harmonica4u)
11 11 12 13 , 14 16 15 15 16 11 11
14 14 14 , 14 13 , 14 13 10 11
11 11 11 12 13 , 13 17 20 17 18 15
14 15 , 14 15 15 15 18 15 16 15

17 18 15 11 11 15 16
15 16 14 16 15 16 14 13
14 14 16 15 , 14 15 17 18

13 17 18 17 , 13 13 13 18 17 18
18 17 20 17 18 15 15
16 15 16 15 19 22
17 20 19 22 19 20 17 17 18
17 20 19 17 18 18 18 15
14 15 , 14 15 18 17 18 15 16 15
Tabs: Diatonic

Harmonica Tab - Hồi Ức Trở Về (OST Chị ơi ... Anh yêu em)

Tabs: Tremolo
(Bởi Xjtrum41 - Harmonica4u)
11 10 11 14 14 15 16 11 13
11 10 11 14 16 15 18 14 13
12 11 10 11 , 11 12 11 11 14 15
14 16 15 14 16 15 16

11 11 10 11 9 11 10 9 8
9 9 8 9 , 6 9 10 9 13
13 12 11 12 10 12 11 11 16 15
14 16 15 14 16 15 17

11 14 16 15 15 17 18 16 13 14
11 14 16 15 15 17 18 15 18 17
11 12 13 14 14 15 16 , 11 10 11 10 11 9
9 9 6 9 10 9 8

11 14 16 15 15 17 18 16 13 14
11 14 16 15 15 17 18 15 18 17
11 12 13 14 14 15 16 , 11 10 11 14 16 15
15 18 15 16 14 13 14
Tabs: Diatonic

Harmonica Tab - Hy Vọng - Tăng Nhật Tuệ (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
(Bởi Xjtrum41 - Harmonica4u)
11 10 11 , 14 16 14 13 , 11 14 13 14 11
11 10 11 , 14 16 14 13 , 15 16 14 , 13 14 13
11 10 11 10 11 14 16 14 13 , 11 14 13 14 11
11 10 11 14 16 15 18 14 13 14 , 16 15 16

ĐK:
14 16 15 16 14 16 14 13
11 13 14 13 12 13 12 11
10 11 12 13 14 16 15 13
15 17 18 16
14 16 15 16 14 16 14 13
11 13 14 13 12 13 12 11
10 11 12 13 14 16 15 13
15 17 18 16 , 15 16 14
Tabs: Diatonic

Harmonica Tab - Vẫn - Bích Phương (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo 
(Nguồn: Harmonica4u.com)
14 16 15,14 13 15 15, 13 12 11 12 18 18 18 19 15
10 11 12, 10 10 11 12, 12 11 11 11 12 11 10 9
14 16 15 14 13 15 15, 13 12 11 12 18 18 18 19 15
10 11 12, 10 10 11 12, 12 12 10 12, 13 14 14 16 15 13

12 12 11 15, 15 15 15 14 14 13
12 12 11 15 18, 18 18 15 14 14 16 15 15 15 18 16
10 12 16 16, 14 14 16 15, 14 12 13
12 12 11 15, 15 15 15 14 14 13
12 12 11 15 18, 18 18 15 14 14, 16 15 15, 15 18 16
18 12 16 16, 14 14 16 15
14 16 13, 12 11 18 12 13.
Tabs: Diatonic

Harmonica Tabs - Cô Hàng Xóm (Tremolo - Diatonic)

10 13 14 18
 17 19 , 17 , 18 15 18 / 17 19 , 17 , 18 15 18
 18 14 , 18 16 14 13
 10 , 10 12 13 , 14 18 , 14 12 13
 14 18 , 13 12 14 , 18 14 , 18 18 20 17
 19 19 , 22 , 22 19 20 18
 18 20 , 18 15 13 , 14 12 , 12 13 14
 14 18 , 14 18 17
 17 19 , 19 17 18 15 , 15 18 13 , 13 14 18

 22 22 22 19 22 , 19 20 19 , 19 22 18 20
 17 15 18 14 , 14 13 14
 14 18 , 18 17 14 13 , 13 13 14 13 12 13
 13 12 , 13 14 10 , 13 14 , 17 17 19 17 18 17

 22 22 22 19 22 , 19 20 19 , 19 22 18 20
 17 15 18 14 , 14 13 14
 14 18 , 18 20 14 13 , 13 14 13 12 13
 14 12 , 13 14 10 , 13 14 , 17 17 19 17 19 17 18

Harmonica Tab - Yêu Trong Tình Chúa (Thánh Ca)

Tabs Tremolo 
5 6 8 9 , 8 6 8 6 7 5 6
6 10 11 12 , 11 10 13 12 11 10 11
11 11 10 9 , 8 6 9 8 6 4 5
5 6 4 5 , 8 8 7 , 5 9 8 6

6 6 7 5 9 , 11 , 11 11 10 8 9 6
6 7 5 9 , 11 , 11 10 10 13 12 11
11 11 , 11 14  , 11 , 9 12 11 9 6 11 10
10 11 12 11 9 , 6 11 10 , 8 11 6


Tabs: Diatonic

Harmonica Tab - Hoa Nở Miền Ca Na (Thánh Ca)

Tabs: Tremolo
11, 14, 14 14 13 11 13 , 6 11 10 11
 10 10 11 , 11 10 9 , 10 9 6
 6 7 , 6 6 4 5
 6 11 , 11 11 10 , 12 11
 11 16 , 16 16 16 14 13 13
 11 12 , 12 13 14 10 11
 6 10 10 10 , 11 10 9 , 9
 5 8 , 8 6 7 , 8 6
 11 14 14 14 16 15 , 16 14 13 , 14 11 , 13 11 13 14
 6 10 10 10 , 11 13 9 6
 6 7 7 8 6 8 10 6

Tabs: Diatonic

Harmonica Tab - Cầu Cho Cha Mẹ (Thánh Ca)

Tabs: Tremolo 
14 14 , 15 16 14 11
 14 11 , 14 10 , 11 14
 15 15 , 14 15 17 18
 18 15 14 , 14 12 , 13 14 11
 11 , 11 14 , 11 10
 10 10 , 10 13 , 10 9
 11 , 16 16 14 13
 14 11 , 14 10 , 11 14

 17 , 17 17 , 15 18 / 18 18 , 16 15 , 13 14 11
 11 , 11 14 11 10 , 10 13 10 9 , 11 14 13 14

Tabs: Diatonic