Harmonica Tabs - Let It Be - The Beatles (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
  13 13 13 13 14 11 13 13 15 18
 17 17 18 15 15
 17 17 20 17 17 18 17 18 18 15 15
 13 13 13 14 15 13 13
 15 18 18 17 17 18 18 15 15
 17 17 20 17 17 18 17 18 18
 17 18 15 17 19 22 22 19
 19 19 17 17 18 15 14 13 17 15
 17 17 20 20 20 18 17 18 18 18 15 15

 13 13 13 14 11 13 13 15 18
 17 17 17 18 18 15 15
 17 17 20 17 17 18 17 18 18 15

 13 13 13 14 15 13 13 15 18
 18 17 17 18 18 15 15
 17 17 20 17 17 18 17 18 18 15

 17 18 15 17 19 22 22 19
 19 19 17 17 18 15 14 13 17 15
 17 17 20 20 20 18 17 18 18 18 15 15
 17 18 15 17 19 22 22 19
 19 19 17 17 18 15 14 13 17 15
 17 17 20 20 20 18 17 18 18 18 15 15
 17 18 15 17 19 22 22 19
 19 19 17 17 18 15 14 13 17 15
 17 17 20 20 20 18 17 18 18 18 15 15
 11 13 13 14 11 13 13
 15 18 17 17 17 18 18 15 15
 17 17 20 17 17 18 17 18 18 15 15
 13 13 13 14 15 13 13 15 18
 18 17 17 18 18 15 15
 17 17 20 17 17 18 17 18 15 15
 17 18 15 17 19 22 22 19
 19 19 17 17 18 15 14 13 17 15
 17 17 20 20 20 18 17 18 18 18 15 15

 17 18 15 17 19 22 22 19
 19 19 17 17 18 15 14 13 17 15
 17 17 20 20 20 18 17 18 18 18 15 15

Tabs: Diatonic
6  6   6   6 -6   5   6    6  7  -8
When I find myself in times of trouble,
 8  8   8-8   -8   7  7
mother Mary comes to me,
   8  8    -9   8  8  -8   8  -8 -8 7 7
speaking words of wisdom, let it be.
 6   6  6  -6   7   6  6
And in my hour of darkness,
 7  -8   -8  8    8   -8  -8   7   7
she is standing right in front of me,
   8  8   -9    8   8 -8   8  -8 -8
speaking words of wisdom, let it be.
 8  -8  7        8 9 -10 -10 9
let it be.       Let it be,
 9   9  8 8 -8 7  -6  6  8 7
Let it be,       let it be.
  8  8    -9  -9  -9 -8   8  -8 -8 -8 7 7
Whisper words of wisdom, let it be.

  6   6   6   -6 5    6  6    7 -8
And when the broken hearted people
 8  8   8  -8  -8   7  7
living in the world agree,
  8    8   -9  8  8  -8   8  -8 -8 7
There will be an answer, let it be.
 6    6      6  -6   7  6  6    7  -8
For though they may be parted there is
  -8  8    8    -8   -8   7    7
still a chance that they will see.
  8    8   -9  8  8 -8    8  -8 -8 7
There will be an answer, let it be.
 8  -8  7        8 9 -10 -10 9
let it be.       Let it be,
 9   9  8 8 -8 7  -6  6  8 7
Let it be,       let it be.
  8    8   -9 -9 -9 -8    8  -8 -8 -8 7 7
There will be an answer, let it be.

 8  -8  7        8 9 -10 -10 9
let it be.       Let it be,
 9   9  8 8 -8 7  -6  6  8 7
Let it be,       let it be.
  8  8    -9  -9  -9 -8   8  -8 -8 -8 7 7
Whisper words of wisdom, let it be.
Instrumental:

 8  -8  7        8 9 -10 -10 9
let it be.       Let it be,
 9   9  8 8 -8 7  -6  6  8 7
Let it be,       let it be.
  8  8    -9  -9  -9 -8   8  -8 -8 -8 7 7
Whisper words of wisdom, let it be.

 5    6   6   -6    5   6  6
And when the night is cloudy,
  7   -8   8   8   8    -8    -8   7  7
there is still a light that shines on me,
  8    8 -9  8  8 -8   8  -8 -8 7 7
Shine until tomorrow, let it be.
6   6   6 -6  7    6    6  7 -8
I wake up to the sound of music
 -8 8   8 -8  -8   7  7
Mother Mary comes to me
  8   8   -9    8  8 -8    8  -8 7 7
speaking words of wisdom, let it be.
 8  -8  7        8 9 -10 -10 9
let it be.       Let it be,
 9   9  8 8 -8 7  -6  6  8 7
Let it be,       let it be.
  8    8   -9 -9 -9 -8    8  -8 -8 -8 7 7
There will be an answer, let it be.

 8  -8  7        8 9 -10 -10 9
let it be.       Let it be,
 9   9  8 8 -8 7  -6  6  8 7
Let it be,       let it be.
  8  8    -9  -9  -9 -8   8  -8 -8 -8 7 7
Whisper words of wisdom, let it be.

Video Harmonica:

Video Music:
Midi Down

No comments :

Post a Comment

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)