Harmonica Vietnam

Harmonica Vietnam
Harmonica

Harmonica Tab - Giây Phút Chia Xa - Duy Mạnh (Tremolo - Diatonic)

Soạn tabs: La D. Hiền
Tabs: Tremolo
Intro
22 22 19 17 18 15 16 13 14
22 22 19 17 18 17 19 22
22 22 19 17 18 15 16 13 14
22 22 19 17 18 17 19 22
--------------------------------
10 11 13 14 13 14
10 11 14 13 13 11 13
11 10 10 10 9 11

10 11 13 14 13 14
10 11 14 13 13 11 13
13 14 14 14 13 16

16 17 17 17 18 15 17


10 11 13 14 13 14
10 11 14 13 13 11 13
11 10 10 10 9 11

10 11 13 14 13 14
10 11 14 13 13 11 13
13 14 15 15 16 14

13 15 18 17 18 17
13 15 17 18 18 15 18
11 18 18 18 17 18 15
14 16 15 15 15
15 18 18 18 15 17

13 15 18 17 18 17
13 15 17 18 18 15 18
11 18 18 18 17 18 15
14 16 15 15 18 15 16 14
Tabs: Diatonic
Intro
-10 -10 9 8 -8 7 -7 6 -6
-10 -10 9 8 -8 8 9 -10

-10 -10 9 8 -8 7 -7 6 -6
-10 -10 9 8 -8 8 9 -10
----------------------------
-4 5 6 -6 6 -6
-4 5 -6 6 6 5 6
5 -4 -4 -4 4 5

-4 5 6 -6 6 -6
-4 5 -6 6 6 5 6
6 -6 -6 -6 6 -7

-7 8 8 8 -8 7 8

-4 5 6 -6 6 -6
-4 5 -6 6 6 5 6
5 -4 -4 -4 4 5

-4 5 6 -6 6 -6
-4 5 -6 6 6 5 6
6 -6 7 7 -7 -6

6 7 -8 8 -8 8
6 7 8 -8 -8 7 -8
5 -8 -8 -8 8 -8 7
-6 -7 7 7 7
7 -8 -8 -8 7 8

6 7 -8 8 -8 8
6 7 8 -8 -8 7 -8
5 -8 -8 -8 8 -8 7
-6 -7 7 7 -8 7 -7 -6

Video Music:
Midi Down

No comments :

Post a Comment

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)