Harmonica Vietnam

Harmonica Vietnam
Harmonica

Harmonica Tab - Xin Lỗi Anh Yêu Em - Minh Vương M4U (Tremolo + Diatonic)

 Xin Lỗi Anh Yêu Em (Sorry I Love You) - M4U - I'm Sorry, I Love You 

Tabs: Tremolo
7 11 10 11 13 10
7 7 6 9 9 6 7
9 10 11 10 11 14 13 11
11 11 12 11 10 9 11 10
7 11 10 11 13 10
7 7 6 9 9 6 7
9 10 11 10 11 14 13 11
11 11 12 11 10 9 9
6 9 13 12 11 10 10 9
6 9 13 12 11 10 11
6 6 14 16 15 16 14 12 13
14 16 14 13 12 11 9 9
6 9 14 14b 14 16
Chorus:

11 11 15 16 15 16 15 16 14 13 14 17 17
16 15 18 16 14 14 13 13
11 12 13 13 12 12 14 13 11 10 9
6 9 13 12 12 14 14 14b
14 16 15 16 15 16 15 16 14 13 14 17 17
16 15 18 16 14 14 13 13 18 15
11 12 13 13 12 12 13 11 10 9 9

6 7 14 14 15 16 15 18 16 13 13 11 13 14
10 11 12 11 9 10 11 12 11 10 9 10 9 10 13 11
9 9 14 14 14 15 16 15 18 16 13 13 18 16 15
14 16 15 15 15 16 15 14 16 15 15 18 18

Tabs: Diatonic
 -2 5 -4 5 6 -4
 -2 -2 -3n 4 4 -3n -2
 4 -4 5 -4 5 -6 6 5
 5 5 -5 5 -4 4 5 -4
 -2 5 -4 5 6 -4
 -2 -2 -3n 4 4 -3n -2
 4 -4 5 -4 5 -6 6 5
 5 5 -5 5 -4 4 4
 -3n 4 6 -5 5 -4 -4 4
 -3n 4 6 -5 5 -4 5
 -3n -3n -6 -7 7 -7 -6 -5 6
 -6 -7 -6 6 -5 5 4 4
 -3n 4 -6 -6b -6 -7
Chorus:
 5 5 7 -7 7 -7 7 -7 -6 6 -6 8 8
 -7 7 -8 -7 -6 -6 6 6
 5 -5 6 6 -5 -5 -6 6 5 -4 4
 -3n 4 6 -5 -5 -6 -6 -6b
 -6 -7 7 -7 7 -7 7 -7 -6 6 -6 8 8
 -7 7 -8 -7 -6 -6 6 6 -8 7
 5 -5 6 6 -5 -5 6 5 -4 4 4

 -3n -2 -6 -6 7 -7 7 -8 -7 6 6 5 6 -6
 -4 5 -5 5 4 -4 5 -5 5 -4 4 -4 4 -4 6 5
 4 4 -6 -6 -6 7 -7 7 -8 -7 6 6 -8 -7 7
 -6 -7 7 7 7 -7 7 -6 -7 7 7 -8 -8

Video Harmonica:

No comments :

Post a Comment

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)