Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Nguoi Ta Noi (Tremolo - Diatonic)

Người Ta Nói 
Tabs: Tremolo
  17 14 14 17 18 17 18 13 13
 15 12 12 15 16 15 18 14 13
 17 14 14 17 18 17 18 13 13
 15 12 12 15 16 15 18 14 13
 15 18 17 17 14 17 18
 16 15 18 18 13 18 15
 14 16 15 15 12 12 12
 15 16 15 18 14 13
 15 18 17 17 14 17 18
 16 15 18 18 13 19 17 18 15 14 16 15 15 12 12 12 15 16 15 15 18 15 15

Tabs: Diatonic
8 -6 -6 8 -8 8 -8 6 6
7 -5 -5 7 -7 7 -8 -6 6
8 -6 -6 8 -8 8 -8 6 6
7 -5 -5 7 -7 7 -8 -6 6
7 -8 8 8 -6 8 -8
-7 7 -8 -8 6 -8 7
-6 -7 7 7 -5 -5 -5
7 -7 7 -8 -6 6
7 -8 8 8 -6 8 -8
-7 7 -8 -8 6 9 8 -8 7 -6 -7 7 7 -5 -5 -5 7 -7 7 7 -8 7 7


Video:

Midi Down : update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)