Kèn và giá cả (Tremolo - Diatonic - Chromatic)

Giá mua bán kèn harmonica 10 lỗ và 24 lỗ tại Hà Nội và ở Sài Gòn năm 2016 (update thường niên..)
Mới tập chơi có thể làm quen với Tremolo

Harmonica Tabs - Anh cứ đi đi - Vương Anh Tú, Hoàng Yến Chibi


Soạn Tabs: 
Tabs: Tremolo

 6 8 9
 11 11 11 6 6 12
 12 12 12 6 6 12
 12 12 11 12 13 14
 13 11 9
 14 14 14 14 9 9 14
 14 14 14 14 9 9 14
 14 14 14 14 14 16
 14 11 6 8 9
 11 11 11 11 6 6 12
 12 12 12 12 6 6 12
 12 12 12 12 13 14 13

 11 9
 14 14 14 14 9 9 14
 14 14 14 14 9 9 14
 14 14 14 14 16 15
 16 14 16
 15 16 16 14 14 13 13 11
 12 15 15 15 18 15
 15 16 16 14 14 13 13 10
 11 16 16 11 13

 14 17 18 15 13

Tabs: Diatonic

-3'' -3 +4
+5 +5 +5 -3'' -3'' -5
-5 -5 -5 -3'' -3'' -5
-5 -5 +5 -5 +6 -6
+6 +5 +4
-6 -6 -6 -6 +4 +4 -6
-6 -6 -6 -6 +4 +4 -6
-6 -6 -6 -6 -6 -7
-6 +5 -3'' -3 +4
+5 +5 +5 +5 -3'' -3'' -5
-5 -5 -5 -5 -3'' -3'' -5
-5 -5 -5 -5 +6 -6 +6

+5 +4
-6 -6 -6 -6 +4 +4 -6
-6 -6 -6 -6 +4 +4 -6
-6 -6 -6 -6 -7 +7
-7 -6 -7
+7 -7 -7 -6 -6 +6 +6 +5
-5 +7 +7 +7 -8 +7
+7 -7 -7 -6 -6 +6 +6 -4
+5 -7 -7 +5 +6

-6 +8 -8 +7 +6

Video Harmonica

Video Music


Sheet Music

Note:

 Là Sì Đô
 Mi Mi Mi Là Là Fa
 Fa Fa Fa Là Là Fa
 Fa Fa Mi Fa Sol La
 Sol Mi Đô
 La La La La Đô Đô La
 La La La La Đô Đô La
 La La La La La Si
 La Mi Là Sì Đô
 Mi Mi Mi Mi Là Là Fa
 Fa Fa Fa Fa Là Là Fa
 Fa Fa Fa Fa Sol La Sol
 Mi Đô
 La La La La Đô Đô La
 La La La La Đô Đô La
 La La La La Si Đố
 Si La Si
 Đố Si Si La La Sol Sol Mi
 Fa Đố Đố Đố Rế Đố
 Đố Si Si La La Sol Sol Rê
 Mi Si Si Mi Sol

 La Mí Rế Đố Sol

Midi Down