Kèn và giá cả (Tremolo - Diatonic - Chromatic)

Giá mua bán kèn harmonica Diatonic 10 lỗ và Tremolo 24 lỗ tại Hà Nội và ở Sài Gòn năm 2016
Mới tập chơi có thể làm quen với Tremolo

Tiện ích dịch tab số trực tuyến.

Khuyến khích các bạn xem tab số là phương tiện làm quen harmonica ở giai đoạn sơ khai mà thôi.
Sau đây là một số tiện ích dịch tab số trực tuyến (sẽ cập nhật):
http://lamdc3.somee.com/

Tài liệu về bán âm tấu pháp harmonica tremolo kiểu "vặn cổ tay" (kiểu "của Hoàng") dịch từ tiếng Anh.

Tài liệu về bán âm tấu pháp harmonica tremolo kiểu "vặn cổ tay" (kiểu "của Hoàng") dịch từ tiếng Anh (định dạng tài liệu PDF, đọc bằng phần mềm Adobe Acrobat Reader hoặc Foxit Reader):